فدراسیون فوتبال آب پاکی را روی دست استقالل ریخت

Jahan e-Sanat - - NEWS - چالش

ایسنا-فدراسیون فوتبال در پاسخ به اظهارات عضو هیات مدیره باشگاه استقالل، مواردی را در جهت شفافس//ازی افکار عمومی در خصوص محرومیت بازیکنان اس//تقالل ارائه کرد. فدراس//یون فوتبال در پاسخ به اظهارات عضو هیات مدیره و مسووالن باشگاه استقالل درباره محرومیت سه بازیکن این تیم، اطالعیهای صادر کرد که به این شرح است:

-1 ادعای در اختیار گذاشتن بازیکنان در ‪،FIFA DAY‬ موضوعی است که مورد توجه همه مسووالن است اما مسابقات زیر 23 سال قهرمانی آسیا در تقویم آسیا بوده و توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامهریزی و تنظیم شده که کلیه باشگاهها مکلف به همکاری همهجانبه با تیمهای ملی هستند و اینگونه مسابقات قهرمانی آسیا در زمانهای ‪FIFA DAY‬ پیشبینی نشده است. در واکنش به برکناری دستهجمعی برخی مربیان فدراسیون ژیمناستیک؛

رییس فدراسیون ژیمناستیک میگوید که با حذف برخی از سمتها سبکسازی انجام شد و 16 نفر نرفتند که همان تعداد جایگزین داشته باشند.

زهرا اینچه درگاهی در مورد برکنار شدن مسووالن فدراسیون ژیمناستیک، اظهار کرد: زمانی که به فدراس//یون آمدم عالوه بر کارمندان سابق، 22 نفر به صورت قراردادی و برخی هم به صورت پارهوقت فعالیت میکردند، در بررسیها متوجه شدم که حقوق چهار ماه اول سال این افراد بالغ بر 177 میلیون تومان بود، این در حالی است که سقف اعتبارات فدراسیون ژیمناستیک 210 میلیارد تومان تعیین شده است.

او ادامه داد: با در نظر گرفته این شرایط به این نتیجه رسیدم که باید برخی از

-2 کلیه باشگاههای حاضر در کشور همانند باشگاه استقالل، محدودیت دارند ولی بازیکنان خود را تمام و کمال در اختیار تیم ملی زیر 23 سال قرار دادهاند و هیچگونه عذری در صورت عدم همکاری مورد پذیرش نیست.

-3 این رقابتها در سطح قاره آسیا پیشبینی و برنامهریزی شده است و پیداست که همه باشگاهها آسیایی غیر از ‪FIFA DAY‬ بازیکنان خود را در اختیار تیمهای ملی کشور خود قرار خواهند داد. در صورت عدم همکاری، برگزاری مسابقات قابلیت برگزاری را نداشت.

اطالعیهفدراسیوندرادامهآوردهاست:تیمملیزیر32 سالایرانبادوراندیشی، با بازیکنان زیر 20 سال در مسابقات حضور یافت که این نیاز باشگاهها به بازیکنان اصلی و کلیدی را کمتر خواهد کرد. در خاتمه پرونده مذکور به کمیته انضباطی ارسال شده است و هرگونه تصمیمگیری در صالحیت کمیته انضباطی است. سمتها را حذف و کارهای چند نفر را به یک نفر سپرد و وظایف را فشردهتر کرد تا کارایی باال و هزینهها کمتر شود چون در غیر این صورت هزینهها باال میرفت و بدهیهای کالنی بر جا گذاشته میشد. بیشتر بحث پیشگیری بود تا شرایط وخیم را در سالهای آتی نداشته باشیم.

رییس فدراس//یون ژیمناستیک به افرادی اشاره کرد که با وجود اینکه حقوق دریافت میکردند هیچ مسوولیتی را در فدراسیون برعهده نداشتند، گفت: زمانی که به فدراسیون آمدم، نفراتی را دیدم که در سمت خود فعالیت خاصی را انجام نمیدادند.

من از مسووالن فدراسیون خواستم که مفیدترین عملکرد خود را در یک ماه گذشته روی برگه با خط خود بنویسند و به من تحویل دهند اما برخی از آنها فاقد هیچگونه فعالیت بودند و حتی روی برگه خط تیره کشیده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.