بناهای ثبت نشده مشهد در انتظار ثبت ملی:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سرپرس//ت معاون//ت می//راث فرهنگ//ی خراسانرضوی گفت: تا پایان هفته خبرهای خوبی برای بناهای تاریخی شناس//ایی شده واجد ارزش و ثبت ملی شده در مشهد مقدس منتشر میکنیم تا حفاظت و احیای این بناها بهتر انجام شود.

به گزارش ایس//نا، به دنبال انتش//ار خبر تخریب خانه تاریخ//ی »قالبدوزها« در بافت تاریخ//ی مش//هد و برخی طرحه//ای دارای مصوبه برای گسترش خدمات گردشگری در این منطقه و طرحهای نوسازی مانند تکمیل شارستان که توسط مدیریت شهری اجرایی میش//وند، حس//ین اصغریثانی، سرپرست معاونت میراث فرهنگی خراسانرضوی اعالم کرد تا پایان هفته خبرهای خوبی در راستای حفاظت از خانههای تاریخی اعالم میشود.

او با اشاره به وجود آثار و خانههای تاریخی ثبت ش//ده در فهرست میراث ملی و بناهای واجد ارزش شناسایی شده در این منطقه بیان کرد: در حال حاضر پرونده آنها در دست تهیه است اما روند ثبت ملی این بناها به خصوص آنهای//ی که مالک خصوص//ی دارند یک روند یکطرفه نیس//ت که از سوی سازمان میراث فرهنگی انجام شود، بلکه براساس قانون مالکان نیز باید از این اتفاق رضایت داشته باشند.

وی اضافه ک//رد: هر چند در برخی مواقع بس//یاری از بناهای تاریخی نیز هس//تند که ارزش ثب//ت ملی دارند اما به هر دلیلی مالک اجازه ثبت آنها را نمیدهد، که باید به این موارد نیز توجه کرد.

او با بیان اینکه از سوی دیگر شهر مشهد در چند سال گذشته با توسعه عجیبی مواجه شده که ساختوسازها را گسترش داده؛ بیان کرد: این در حالی است که شهرداری مشهد به جای این سیاست باید احترام به حوزه تاریخی و کنترل ساختوسازها و حفظ و احیای بناهای تاریخی را در دس//تور کار خ//ود قرار دهد اما متاسفانه بخشی از این تخریبها توسط این دستگاه انجام میشود.

اصغر ثانی، شناسایی بناهای تاریخی واجد ارزش در بافت تاریخی مشهد را نخستین گام بزرگ در زمینه حفاظت از آنها دانست و ادامه داد: در قدم بعدی اقدام بزرگ برای جلوگیری از تخریب این بناها و در راس//تای حفاظت از آنها، باید در صحبت با مالکان و گرفتن رضایت آنها، این بناها را در فهرست میراث ملی به ثبت برس//انیم، تا امروز نیز سازمان میراث فرهگی درراس//تای حفاظت از ای//ن بناهای تاریخی گامهای مهمی را برداشته است.

وی انجام پروژههای مشارکتی در این راستا و دادن کمکهای بالعوض به مالکان بناهای تاریخی را از جمله اقدامات در این زمینه دانست و اف//زود: برای منتفع ش//دن مالکان بناهای تاریخی حاضریم در صدور مجوزهای بومگردی و آنهایی که بتوانند به بهرهبرداری از این بناها بینجامد، نهایت همکاری را داشته باشیم.

رضا س//لیماننوری، رییس هیات مدیره انجمن توس//عه گردشگری چهارباغ خراسان نیز در گفتوگو با ایس//نا ب//ا تاکید بر اینکه بافت تاریخی مش//هد هنوز بناهای ثبت ملی نشده زیادی دارد، افزود: شهر تاریخی مشهد در محدوده حصار ش//اه طهماسبی قرار دارد، هرچند در چند مرحله به خصوص در دوران نوس//ازی مرتبط با هزاره فردوسی حدفاصل س//الهای 1307 تا 1313 و سپس دهه 50 و سرانجام بعد از انقالب از سال 1372 به این طرف با تخریبهای گستردهای همراه بود اما هنوز تکبناها و راستههای تاریخی دارای ارزش بسیاری در این منطقه وجود دارد.

این ایرانش//ناس ادامه داد: هنوز آب انبار محله »چهارباغ«، برخ//ی خانههای تاریخی محله »عیدگاه« و همچنین کوچه »سیابون« و »تپل المحله« در فهرست میراث ملی ثبت نشدهاند. همچنین برخی حمامهای تاریخی مانند»بیگلربیگی«درمحله»سرشور«باخاک پرشدهاند اما امکان احیای آنها وجود دارد.

27 تیر ماه نیز وفا ثابتی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن مشهد نیز در گفتگو با ایسنا از آغاز مرمت و بهسازی سه اثر ثبت ملی خانههای امیری، غفوری و حسینیه رحیمیان در راستای رویداد مشهد 2017 خبر داد.

او تاکید کرد: به دنبال انتخاب شهر مقدس مش//هد به عنوان »رویداد مشهد «2017 در دنیای جهان اسالم با هدف باز زندهسازی بافت تاریخی مشهد که در پیرامون حرم امام رضا )ع( قرار دارد، پروژه مرمت اضطراری برخی از بناهای تاریخی قرار گرفته در این محور آغاز شد و خانههای تاریخی »امیری«، »غفوری«، »حس//ینیه رحیمیان« و کلیسای »مسروپ مقدس« نیز در راس این پرژه قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.