رییس سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون رییسجمهور گفت: پیشبینی میش//ود در حوزه گردش//گری 70 هزار شغل و در حوزه صنایعدستی نیز حدود 70 هزار شغل پایدار در سال 96 در کشور ایجاد کنیم.

زهرا احمدیپور روز دیروز در حاشیه بازدید از اماکن تاریخی کردس//تان در جمع خبرنگاران اظهار ک//رد: با توجه به اینکه سال 96 را مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید و اشتغال نامگذاری کردند، در سازمان میراث فرهنگی فرصتهای بخش گردشگری و به ویژه صنایعدستی را برای ایجاد اشتغال پایدار دستهبندی و احصا کردهایم.

وی افزود: به صورت پایلوت 500 روستا را در کشور در قالب این طرح شناس//ایی کردهایم و در مرحله اول در حال ارزیابی طرح برای رفع اشکاالت آن هستیم.

رییس س//ازمان میراث فرهنگی ادامه داد: س//ه روستا در استان کردستان هم انتخاب شدهاند که در حال ارزیابی اولیه برای رفع اش//کاالت طرح هستیم و در فاز بعدی کار را شروع خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تمرکز اول ما این اس//ت که صنایعدس//تی و گردش//گری بتواند اش//تغال پایدار در کش//ور ایجاد کند که پیشبینی میش//ود در حوزه گردشگری 70 هزار شغل و در حوزه صنایعدستی هم حدود 70 هزار شغل پایدار در سال 96 در کشور ایجاد کنیم.

احمدیپور با بیان اینکه تمرکز اصلی ما در سازمان میراث فرهنگی روی روستاهاست، عنوان کرد: دلیل این کار این است که روس//تاهای ما به دلیل نبود اش//تغال پایدار دچار کاهش جمعیت شدهاند و نیروی جوان ما در حال مهاجرت به حاشیه شهرهاهستند.

وی ادامه داد: اس//تان کردس//تان به عنوان اس//تانی مرزی که دارای جذابیتهای خاص خود اس//ت مورد توجه ماس//ت و در این استان روی سه روستا به صورت ویژه سرمایهگذاری خواهیم کرد.

معاون رییسجمهور خاطرنشان کرد: امسال در چهار استان غربیکشورکهکردستان،ایالم،کرمانشاهوهمدانهستندتمرکز جدی ما روی اشتغال پایدار در حوزه گردشگری و صنایعدستی در روستاها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اعتبار الزم برای این کار در نظر گرفته شدهاست،گفت:حداقلبرایهرروستابین051 تا002 میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.