پاریس7 برابرجمعیتشگردشگردارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جمعیت شهر پاریس با احتساب گردشگرانی که در طول سال به آن سفر میکنند، با افزایش 704 درصدی همراه میشود.

به گزارش ایس//نا به نقل از تراول دیلینیوز، گردشگران در تابستان که فصل اوج گردشگری در کشورهای مختلف است، به سمت مناطق مورد نظر خود سفر میکنند اما معروفترین مقاصد گردش//گری در طول س//ال هر کدام پذیرای چه تعداد گردشگرهستند؟

با مقایسه جمعیت شهرهای مهم گردشگری جهان و شمار گردشگرانی که هر سال به این مقاصد سفر میکنند، میتوان دریافت جمعیت این ش//هرها در طول س//ال چق//در افزایش مییابد.

پاریس در میان شهرهای مختلف جهان پذیرای بیشترین گردشگراستوساالنه81 میلیونتوریسترامیزبانیمیکند، این در حالی است که جمعیت ساکنین اصلی پایتخت فرانسه تنها2/2 میلیوننفراستبنابراینتعدادتوریستها407 درصد )بیش از هفت برابر( بیشتر از جمعیت آن است.

پس از پاریس، ش//هر کواالالمپور، پایتخت مالزی قرار دارد که س//االنه پذیرای گردشگرانی است که 595 درصد بیشتر از جمعیت خودش هستند. پس از آن دوبی با 459 درصد، میالن با 459 و بارسلونا با 411 درصد افزایش جمعیت بر اثر هجوم ساالنه گردشگران روبهرو هستند.

اماشهربانکوکدرتایلندباجمعیت3/8میلیوننفرساالنه پذیرای5/12 میلیون گردشگر بینالمللی است تا پربازدیدترین ش//هر جهان نام گیرد. لندن نیز با جمعیت 8/7 میلیون نفری ساالنهاز9/91 میلیونگردشگرمیزبانیمیکند.پسازبانکوک و لندن، پاریس 2/2) میلیون جمعیت( با 18 میلیون گردشگر، دوبی)7/2 میلیونجمعیت(با3/51 میلیونگردشگرونیویورک 8/5) میلیونجمعیت(با8/21 میلیونتوریست،پربازدیدترین شهرهای جهان هستند.

افزایش بیش از حد شمار گردشگران در مقایسه با جمعیت بومی، در برخی شهرها مشکالت فراوانی ایجاد کرده که از آن جمله میتوان به ونیز و بارسلون اشاره کرد که موجی از ناراحتی را در میان ساکنان آنها به دلیل هجوم گردشگران ایجاد کرده و مقامات شهری را با اتخاذ تصمیماتی در جهت کنترل گردشگری سوق داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.