واکنش موجودات عالم به ژن پسر عارف!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محمدرضا ستوده- بعد از اینکه پسر محمدرضا عارف ژن خوب خود را عامل موفقیتش معرفی کرد، جهان چند ثانیهای ایستاد و در سکوت فرو رفت سپس واکنشهایی تولید شد. برخی از این واکنشها؛

ژن پسر عارف: من هیچ مزیتی نسبت به ژنهای دیگر ندارم. من اگر فعالیت اقتصادی بلد بودم االن برای خودم یک پا بابک زنجانی یا حداقل مثل پس//ر آقای عارف بودم ولی میبینید که هنوز فقط یک ژن هستم نه بیشتر!

جمعی از موزهای کشور: این ادعا بسیار غیرعلمی و خندهآور است. ما سالهاست با ژنها از نزدیک در ارتباط هستیم و با آنها حشر و نشر داریم. هیچکدام از آنها خاص نیستند. همه آنها طوسی رنگ، بسیار ساده و از قشر متوسط هستند.

کمیته ضد نژادپرستی سازمان ملل: ادعای پسر عارف در قرن بیست و یکم مضحک و ضد منشور حقوق سازمان ملل است. همان بهتر که پدرش رییس مجلس نشد!

ژن پدر بابک زنجانی: من وقتی داخل پدر بابک زنجانی بودم، من و ایشان وضعیت اقتصادی خوبی نداشتیم. وقتی پسرم در بابک مستقر شد کامال معمولی و ساده بود ولی شما االن وضعیت بابک را میبینید. این چیزها به ما ژنها ربطی ندارد!

سرکرده طالبان در کوههای هندوکش: دوره این حرفهای غیرعلمی، خرافی و نژادپرستانه گذشته است. طفلک اصالحات که رییس ش//ورای عالی سیاس//تگذاریاش چنین پس//ر غیر آکادمیکی دارد.

ص//ادق زیباکالم: همان بهتر که ع//ارف در مجلس نطق نمیکند. وقتی از پسرش این چیزها تراوش میکند، خودش واویالست!

فعالیت اقتصادی: من دلیل پیشرفت او را میدانم. هیچکس به اندازه من به او نزدیک نبوده. اگر پسر عارف، پسر عارف نبود هرگز نمیتوانست تا این حد من را انجام دهد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.