ماسه و کف

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جبران خلیل جبران در ششم ژانویه سال 1883 در خانوادهای مسیحی مارونی )منسوب به مارون قدیس( که به خلیل جبران شهرت داشتند، در البشری، ناحیهای کوهستانی در شمال لبنان به دنیا آمد. مادرش زنی هنرمند بود که کامله نام داشت.

مادر جبران کامله رحمه، 30 ساله بود که جبران را از شوهر سومش خلیل جبران به دنیا آورد. شوهرش مردی بیمسوولیت بود و خانواده را به ورطه فقر کشاند. جبران خلیل یک برادر ناتنی به نام »پیتر«، شش سال بزرگتر از خودش و دو خواهر کوچکتر به نامهای »ماریانه« و »سلطانه« داشت که در تمام عمرش به آنها وابسته بود. از آنجا که جبران در فقر بزرگ میشد، از تحصیالت رسمی بیبهره ماند و آموزشهایش محدود به مالقاتهای منظم با یک کشیش روستایی بود که او را با اصول مذهب و انجیل و زبانهای سوری و عربی آشنا کرد. جبران هشت ساله بود که پدرش به علت عدم پرداخت مالیات به زندان افتاد و حکومت عثمانی تمام اموالشان را ضبط و خانواده را آواره کرد. سرانجام مادر جبران تصمیم گرفت با خانوادهاش به آمریکا کوچ کند. در 25 ژوئن سال ،1895 جبران در 12 سالگی با مادر، برادر و دو خواهرش لبنان را ترک و به ایاالت متحده آمریکا رفت و در بوستون ساکن شد. وی در بوستون به مدرسه رفت. در مدرسه، اشتباهی در ثبتنام، نام او را برای همیشه تغییر داد و به کهلیل جبران ‪Kahlil Gibran‬ تبدیل کرد که با وجود تالشهایش برای بازیابی نام کاملش، تا پایان عمرش بر جا ماند. جبران در سال 1896 با فرد هلندی مالقات کرد و از آن به بعد وارد مسیر هنر شد و دی جبران را با اساطیر یونان، ادبیات جهان، نوشتههای معاصر و عکاسی آشنا کرد. از او بیش از 15 کتاب به زبانهای عربی و انگلیسی به جا مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.