آغاز اجرای سه نمایش جدید در ایرانشهر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نمایشهای »یک دقیقهوسیزدهثانیه«، »نیلوف//ر و نف//ت« و »اگه بمیری« از روز یکشنبه 1 مردادماه درتماشاخانهایرانشهر اجرای عمومی خود را آغاز کردند.

دو نمایش »نیلوفر و نفت« به کارگردانی امیر دژاکام با بازی حسینپور، مرتضی آقا حسینی، عباس جمشیدی، سپید علی پور، مهرنوش دارا، فریبا امینیان، سمیه صباغی، پریا وزیری، علی برجی، ابوالفضل جمشیدی، ملیحه کیا، سروش طاهری، حامد پورمحمد، نسیم علیپور و بهار قاسمی ساعت 19 و »اگه بمیری« به کارگردانی سمانه زندینژاد با بازی رضا بهبودی، س//تاره پسیانی، کاظم س//یاحی و الهام کردا ساعت 21 روز یکش//نبه 1 مردادماه اجرای عمومی خود را در س//الن دکتر ناظرزاده کرمانی آغاز کردند.

همچنین نمایش »یک دقیقه و سیزده ثانیه« به کارگردانی شهرام گیلآبادی با بازی پانتهآ بهرام، سیما تیرانداز، مینا دریس و الدن مس//توفی در دو اجرای 19:30 و 21:30 در سالن استاد س//مندریان از اول مرداد اجرای عمومی خود را در تماش//اخانه ایرانشهر آغاز کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.