اکران فیلم برادران محمودی در ترکیه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فیلم س//ینمایی »رفتن« برادران محمودی که ماه گذشته ب//ه طور همزمان در فس//تیوالهای بینالمللی فیلم »مونیخ« آلمان و »ش//انگهای« چین حضور داشته، به زودی در ترکیه اکران خواهد شد.

طبق اعالم دس//تاندرکاران این فیلم، قرارداد اکران آن به تازگی توس//ط پخشکننده بینالمللی فیلم شرکت فرانسوی »دریم لب« به مدیریت نسرین میرشب با طرف ترکی به امضا رس//یده و به زودی متریال الزم برای اکران در اختیار خریدار ترکیهای قرار خواهد گرفت. دو س//ال قبل هم همین خریدار ترک فیلم سینمایی »چند مترمکعب عشق« برادران محمودی نماینده سینمای افغانستان در اسکار بهترین فیلم خارجیزبان را در ترکیه اکران کرده است.

دریکسالگذشتهفیلم»رفتن«بهکارگردانینویدمحمودی موفق به دریافت تقدیر ویژه کارگردانی جشنواره بوسان، بهترین بازیگریازفستیوالبینالمللیفیلممراکشوجایزهبهترینفیلم از فستیوال بینالمللی تریپولی شده است.

فیلم سینمایی »رفتن« در افغانستان، آمریکا و بلژیک اکران شده است و فیلم تا امروز فرصت نمایش در سینماهای ایران را پیدا نکرده است.

»رفتن«کهدریکسالگذشته53 حضوربینالمللیداشته اس//ت، توسط شرکت فرانس//وی دریم لب به مدیریت نسرین میرشب عرضه بینالمللی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.