توزیع مسکرات؟!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هومن جعفری- ح//اال که دولت و ملت انقدر با هم ندار شدهاند که توزیع مواد مخدر ملت را دولت گردن گرفته، نمیدانم می شود پیش//نهاد کنیم توزیع مسکرات را هم بدهیم دست دولت! هم دست واسطهها کوتاه میشود و هم جنس تقلبی، مردم را به کام مرگ نمیفرستد! یعنی هر توجیهی برای توزیع تریاک دولتی هست را میشود برای توزیع مسکرات هم در نظر گرفت! البته این فقط یک پیشنهاد است. اگر خواستند، عملی کنند اگر نخواستند هم عملی نکنند. ما فقط پیشنهاد میدهیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.