چرا واردات کاالي قاچاق متوقف نميشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرضا كيامهر- س//اليان متمادي است كه واردات كاالي قاچاق به كشور يكي از دغدغههاي اصلي دولتهاي ما را تشكيل ميدهد و با وجود تالشهاي زيادي هم كه در راه مبارزه با اين پديده صورت گرفته ولي بنا بر آمارهاي رسمي همهساله ميلياردها دالر انواع كاال به شكل قاچاق بدون پرداخت عوارض گمركي وارد كشور ميشود. در اين مورد خاص منظور نويسنده ناظر بر واردات كاالهايي است كه خريد و فروش و مصرف آنها از منظر شرع و قانون ممنوع شناخته نميشود و تنها اشكال وارده بر آنها اين است كه از مبادي غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي وارد كشور ميشود. حاال سوالي كه مطرح ميشود، اين است كه چرا كساني تحت نام و عنوان قاچاقچي با قبول انواع مخاطرات جاني و مالي حاضر ميشوند اين قبيل كاالهاي مشروع را به جاي مبادي مجاز گمركي به صورت قاچاق از مبادي غيرمجاز وارد كشور كنند؟ به چند دليل؛ دليل اول باال بودن بيش از اندازه تعرفههاي گمركي اس//ت و دليل بعدي ممنوعيتي است كه با هدف حمايت از محصوالت مشابه داخلي براي واردات برخي كاالهاي مشروع ايجاد شده اين در حالي است كه تقاضاي زيادي براي اين قبيل كاالها يا مواد خوراكي در بازار داخل كشور وجود دارد. موضوع قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلي، آالت لهو و لعب و چيزهاي ديگري از اين دس//ت كه اصوال مصرف آنها در كشور ما عالوه بر ممنوعيت قانوني، ممنوعيت ش//رعي هم دارد، از اين بحث جداست. بحث ما ناظر بر كليه كاالهاي مصرفي است كه هيچيك از اين ممنوعيتها درخصوص مصرف آنها متصور نيست اما بنا بر همان داليلي كه پيشتر ذكر آن رفت، كساني به صورت انفرادي يا با تشكيل باندها و شبكههاي قاچاق آنها را از مسيرها و مبادي غيرقانوني وارد كشور ميكنند. به عبارت ديگر صورت مساله ميگويد چنانچه تعرفههاي گمركي تا حد معقولي كاهش پيدا كند و ممنوعيتي كه درخصوص واردات برخي كاالها و محصوالت خوراكي مشروع وضع شده برداشته شود، در آينده پديدهاي به نام واردات كاالي قاچاق به كشور وجود نخواهد داشت همچنان كه در بسياري از كشورهاي جهان امروز چنين پديدهاي وجود ندارد و واردات قاچاق به آن كشورها صرفا به مواد مخدر و سالح و مهمات جنگي محدود ميشود. اينكه عدهاي ميگويند به منظور حمايت از توليدات داخلي بايد ورود برخي كاالها يا محصوالت كشاورزي به داخل كشور ممنوع اعالم شود، رويه و سياست منسوخشدهاي است كه با توجه به جهاني شدن تجارت امروز در مبادالت تجاري ميان كشورها خصوصا كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني جايي ندارد و از آنجا كه كشور ما هم سالهاست دارد براي پيوستن به اين سازمان تالش ميكند، يكي از پيششرطهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني حذف يا كوتاه كردن ديوارهاي تعرفهاي و لغو ممنوعيتهاي وارداتي جز در مورد كاالهاي ممنوعه شرعي تشكيل ميدهد. اگر به راستي قصد پيوستن به سازمان تجارت جهاني را داريم، بايد از هماكنون تمرينهاي الزم را براي كسب شرايط عضويت در سازمان مزبور ش//روع كنيم. بررسياي در بخش هزينه- فايده سرمايه انساني و منابع مالي سنگيني كه در راه مبارزه با واردات قاچاق كاال در هر سال به مصرف ميرسانيم و متاسفانه نتيجه دلخواه را هم به دست نميآوريم، به ما ميگويد كه زمان انجام يك تجديدنظر اساسي در پارادايمهاي ذهني سياستگذاران ما در ارتباط با موضوع واردات قاچاق كاال فرارسيده است. چه هرچه زمان ميگذرد و هرچه هزينه مبارزه با واردات قاچاق كاال در سطحشبكههاياصلي،كليفروشيهاوجزييفروشيهابيشتروسنگينتر ميشود،هزينههاياقتصاديحمايتازتوليداتداخليكههدفآنكمك به اقتصاد و توليد داخلي است، به نقطهاي ميرسد كه ديگر هيچ منطق اقتصادي آن را توجيه نميكند يعني همان نقطهاي كه امروز مبارزه اغلب بدون نتيجه اما پرهزينه با واردات كاالي قاچاق رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.