پشتپایخصولتیهابهبخشخصوصی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

از گوشه و كنار خبر ميرسد كه آينده تجاري اميدواركنندهاي پيش روي ايران و عمان قرار دارد. در حالي كه عمان كشور قانونمند و محتاطي است اما در جهت رفع تحريمهاي ايران، كمكهاي بسياري به ايران انجام داد و به اين شكل توانست اعتماد دولت و فعاالن اقتصادي ايران را به خود جلب كند. اين درحالي است كه با وجود اينكه ايران صادرات نفتي به عمان ندارد و بيشتر در حوزه صادرات غيرنفتي فعاليت ميكند، شاهد اين هستيم كه طي سه سال گذشته حجم همكاريهاي تجاري دو كشور افزايش يافته است بهطوري كه صادرات ايران به عمان از سال 1392 رو به افزايش است و اين حجم در سال 1395 به 580 ميليون دالر رسيده كه كل تبادل اقتصادي، رشدي بالغ بر 290 درصد را نشان ميدهد. همچنين پروژه مشترك ايران، عمان و برزيل در ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.