معاون اول رییسجمهور: خیز خودروسازان ایراني براي رقابت با خارجيها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - صنعت

معاون اول رييسجمه//ور با بيان اينكه خودروس//ازان زماني بايد خوشحال باشند كه مش//تريان از محص//والت توليدي آنها ابراز رضايت كنند، بر حركت خودروس//ازان ايراني به س//مت رقابت با همتايان خارجي تاكيد كرد.

اس//حاق جهانگي//ري ديروز در مراس//م بهرهب//رداري از كارخان//ه خودروس//ازي در شهرس//تان صحن//ه اظه//ار ك//رد: صنعت خودروس//ازي در اي//ران جزو صنايع مهمي است و استان پرظرفيت كرمانشاه نيز صاحب اين صنعت ش//د.وي در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه صنعت خودروس//ازي در ايران از قدمت زيادي برخوردار اس//ت، افزود: امروز صدها هزار نفر در اين صنعت كه طي ساليان اخير با رشد خوبي هم روبهرو بوده، مشغول كار هستند.جهانگيري ادامه داد: خوشبختانه صنعت خودروسازي در ايران با پيشرفتهاي خوبي مواجه بوده كه حضور چند ش//ركت خارجي در ايران براي همكاريهاي مشترك در اين عرصه ميتواند اين ادعا را ثابت كند. معاون اول رييسجمهور همچنين خواستار افزايش ارائه خدمات پس از فروش در صنعت خودروس//ازي كشور ش//د و گفت: مالكان تم//ام خودروهاي ايراني بايد از حمايتهاي خودروس//ازان برخوردار و در هر نقطهاي از كشور كه نياز به كمك داشتند خدمات پس از فروش به آنها ارائه ش//ود.وي تصريح كرد: هرچند كارهاي خوبي در زمينه ارائه خدمات پس از ف//روش طي س//الهاي اخير انجام شده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داريم. جهانگيري در ادامه از صنعت قطعهس//ازي خودرو در كشور نيز تمجيد كرد و گفت: بايد قدر اين صنعت را دانست و در راستاي حل مشكالت آن قدمهاي خوبي برداريم.

مع//اون اول رييسجمه//ور در عي//ن حال خواس//تار حماي//ت خودروس//ازان از صنع//ت قطعهس//ازي خودرو ش//د و افزود: ب//ا اي//ن حال بايد ب//ر كار آنها ني//ز نظارت ش//ود تا ش//اهد توليد قطع//ات باكيفيت و مطمئني باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.