ناو آمریكایي به قایق مسلح ایراني شلیك هشدار داد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - خبر آخر

دو مقام دفاعي آمريكايي اعالم كردند يك ناوجنگيآمريكاييديروزدردهانهخليجفارس بهيكقايقگشتيمسلحايرانيشليكهشدار داد. شبكه تلويزيوني سيانان در گزارشي خبر داد اعتقاد بر اين است كه قايق ايراني متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوده است.

خبرگزاريها به نقل از CNN نوش//تند: مقامهاي آمريكايي تصريح كردهاند كه قايق ايراني به ناو آمريكايي نزديك شده و تا 150 ياردي )حدود731متر( آن پيش رفته بود. اين گزارش ميافزايد پيش از شليك ناو آمريكايي به قايق ايراني هشدار داده شد و تالش شد با آن تماس راديويي برقرار شود به عالوه اينكه گلوله منور شليك كرد و پنج بار آژير خطر را به صدا درآورد ولي طرف ايراني هيچ توجهي به اين هشدارها نكرد.

ب//ه دنبال اين بيتوجهي، ناو آمريكايي به خاطر نگراني از برخورد با قايق ايراني اقدام به شليك هشدار در آبهاي اطراف آن كرد. قايق سپاه پاسداران سپس از موضع تحريكآميز خود عقبنشيني كرد ولي يك مقام آمريكايي گفته اين قايق براي چندين ساعت در منطقه گشت ميزده است.

مقامه//اي دفاع//ي آمريكاي//ي تصريح كردهاند كه هنگام بروز اين حادثه چند ناو جنگي آمريكايي در محل حضور داشتند و عمليات گشت دريايي در آبهاي بينالمللي را انجام ميدادند. رويارويي قايقهاي تندرو س//پاه پاس//داران با ناوه//اي آمريكايي در خليجفارس بارها ظرف يكس//ال گذشته اتفاق افتاده است.خردادماه گذشته فرمانده نيروي دريايي آمريكا خبر داد كه يك قايق ايراني در اقدامي »خطرناك و غيرحرفهاي« روي ي//ك هليكوپتر ني//روي دريايي اين كش//ور در تنگه هرمز ليزر انداخته اس//ت. در ارديبهشتماه نيز نيروي دريايي اياالت متحده از رويارويي »تنشآميز« يك ناوشكن خود با يكي از شناورهاي سپاه پاسداران در خليجفارس خبر داد و اعالم كرد ناوش//كن آمريكايي در اين رويارويي به س//وي قايق سپاه گلوله منور شليك كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.