دولت بالتکلیف است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اقتصاد ايران كه اين روزها حال خوبی ندارد، همواره در كش//مكش با تهدي//دات خارجی و چالشهای داخلی بوده است و در طول ساليان گذش//ته چارهای جز چنگ زدن به ريس//مان سيس//تم بانكی نداشته است. پرواضح است كه نظام اقتصادی كشور، به طور عمده بانكمحور بوده و بخش عمدهای از ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.