در مورد وزرا با رییسجمهور معامله نمیکنیم

رییس مجلس شورای اسالمی:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عل//ی الریجانی ریی//س مجلس به برخی س//خنان در م//ورد معامله او و رییسجمهور بر س//ر برخی وزرا واکنش نشان داد. به گزارش انتخاب، رییس مجلس ش//ورای اس//امی که در جمع اعضای هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی سخنرانی میکرد با اشاره به طرح موضوع انجام معاماتی میان او و دولت برای ماندن برخی از وزیران گفت: سطح تعامل دو قوه این قدر نازل نیست که کارهایی از این دست صورت پذیرد و برای ماندن وزیر یا وزیرانی معامله کنیم. الریجانی اضافه کرد: اتفاقا عکس این موضوع صادق است زیرا برخی از وزیران مانند دکتر قاضیزادههاشمی گفته بودند که دیگر نمیخواهند یا نمیتوانند ادامه دهند و خودشان میخواستند بروند و اگر گفتیم بمانند برای ادامه خدمات بود نه اینکه رییسجمهور کسی را نخواهد و ما معامله کنیم.

رییس مجلس با تاکید بر اینکه ما باید شرایط امروز کشور را برای نخبگان بازگو کنیم و با هم چارهای برای مسایل مختلف کشور بیندیشیم گفت: امروز ما یک زندگی سیاسی پر از حواشی در کشور داریم که این حواشی ذهن مسووالن را گرفته است. ذهنی که باید به چالشهای اقتصادی درگیر باشد به چالشهای سیاسی درگیر اس//ت. الریجانی اضافه کرد متاسفانه چندی پیش در یکی از روزنامهها نوش//تند که وزرای فعلی به مجلس آمده و دس//ت به دامن مجلس شدهاند و با مجلس معامله کردند، این موضوع واقعی نیست و خاف است. وی افزود: هیچ وزیری را سراغ نداریم که به مجلس بیاید و بگوید به من در کابینه جای دهید ولی غیر از این بوده است برای مثال برخی وزرای موفق بودند که به مجلس آمدند و گفتند نمیخواهیم در دولت بعدی بیاییم همانند آقایهاشمی وزیر بهداشت و درمان که ما به آنان توصیه کردیم در دولت بمانند.

الریجانی اضافه کرد نسبتی با کسی نداریم که میآیند و میگویند وزرا به مجلس آمدند و معامله کردند، هیچ وزیر نیامده اس//ت. وی تاکید کرد: سطح تعامات قوای سهگانه آنقدر نازل نیست، در جمهوری اسامی ایران سازماندهی و ساختار روابط قوا حاکم است، به نظر شما اینها حاشیه نیست؟

الریجانی در بخشی از سخنانش به ذکر خاطرهای از قاضیزادههاشمی وزیر بهداشت پرداخت و گفت من در گذشته با وزیر بهداشت آشنایی نداشتم، حتی ذهنیتم نسبت به وی مثبت نبود ولی خانواده ما با ایشان آشنایی داشت. وی گفت در جلسهای که با آقای ناطقنوری داشتیم وزیر بهداشت را دیدم. آقای قاضیزادههاشمی چشمپزشک است و چشم سیاسیون را عمل میکند شاید به همین دلیل است که وضع سیاسی کشور ما به اینگونه است! وی اضافه کرد بعدها فهمیدم آقای قاضیزاده هاشمی آدم معقول و منطقی است و از آنجا بود که ارتباطمان، با هم بیشتر شد.

رییس مجلس در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه سمت و سوی کار دانشگاهها باید به طرف استقال بیشتر باشد، گفت: در این راستا نخبگان و هیات امنای دانشگاهها باید تحول اساسی ایجاد کنند، زیرا دست هیات امنای دانشگاهها باز است و میتوانند در مورد موضوعات بزرگ در دانشگاهها تصمیمگیری کنند. وی در ادامه آماری از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: رتبه ایران در رشدناخالصداخلیدرمنطقهاز42 کشور01 استهمچنینرتبهمادرجهان از 191 کشور 84 است.

وی افزود: در سرانه اسمی تولید داخلی رتبه ایران در میان 22 کشور منطقه 14/5 است و در جهان از میان 151 کشور ما 81 هستیم، همچنین در زمینه سهمسرمایهگذاریخارجیمادرمیان42 کشورمنطقهرتبه22 راداریم.رییس مجلس شورای اسامی ادامه داد: در بخش حمایت از سرمایهگذاری در میان 20 کشور منطقه ما 19 هستیم همچنین در جهان از میان 138 کشور ما رتبه 117 را داریم، در زمینه رقابتپذیری اقتصادی در منطقه از میان 20 کشور 13 هستیم، همچنین در جهان در میان 138 کشور رتبه 76 را داریم.

الریجانی اضافه کرد: نرخ تورم ما در منطقه در میان 24 کش//ور 19 است. همچنین در جهان در میان 189 کشور رتبه 158 را داریم، رتبه ما در مصرف انرژی در منطقه از میان 20 کشور 14 است. همچنین در میان 213 کشور در جهان رتبه 121 را داریم.

وی ادامه داد: این آمار نش//ان میدهد که نیازمند تحول اساس//ی در حوزه اقتصاد کشور هستیم و هزینههای جاری کشور زیاد است که باید آن را کاهش دهیم، با این وضعیت نمیتوانیم به س//ند چش//مانداز برسیم. رییس مجلس شورای اسامی افزود: دانشگاهها در دنیا با پول نفت اداره نمیشوند بلکه با پول پژوهش اداره میشوند. باید سهم پژوهش را زیاد کنیم، دانشگاه باید روی پای خود بایستد و دانشگاه و تولید باید به هم احساس نیاز کنند نه اینکه هر کدام جداگانه بودجه خود را دریافت کنند و هیچ نیازی به هم نداش//ته باشند. وی اضافه کرد: ما باید متوجه باشیم که اقتصادی بیمار داریم و این یک چالش است که دولت و مجلس باید به آن توجه ویژهای داشته باشند و ذهن مسووالن باید در این موضوع درگیر باشد. رییس مجلس شورای اسامی افزود: وظیفه ملی ما این است که هزینه کشور را کاهش دهیم، اگر هر دستگاهی به شکل جزیرهای عمل کند به اهداف خود نمیرسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.