از ناطق نوری خواستیم استعفای خود را پس بگیرد

والیتی در جمع خبرنگاران:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- رییس هیات موس//س دانشگاه آزاد اسامی خبر استعفای سیدحسن خمینی از عضویت در هیات موسس دانشگاه آزاد اسامی را تکذی//ب ک//رد و درعین ح//ال گفت: از ناط//ق خواهش میکنیم اس//تعفایش را پس بگیرد. علیاکبر والیتی به ارائه توضیحاتی درباره انتصاب فرهاد رهبر بهعنوان رییس دانش//گاه آزاد اسامی پرداخت و گفت: خوش//بختانه روز گذشته کمیته شورای عالی انقاب فرهنگی به آقای رهبر رای مثبت داد و از امروز ایشان بهعنوان رییس دانشگاه آزاد اسامی منصوب شد. وی با تاکید بر اینکه خواستار تعطیلی هیچ واحدی در دانش//گاه آزاد اسامی نیس//ت، در پاسخ به سوالی درباره صحت استعفای ناطقنوری از هیات موسس این دانشگاه گفت: ایشان استعفا داده اما امیدواریم استعفایش را پس بگیرد و خواهش میکنیم استعفایش را پس بگیرند. رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اسامی همچنین در مورد اس//تعفای سیدحس//ن خمینی از هیات موس//س دانشگاه آزاد اسامی اعام کرد: آقای سیدحسن خمینی استعفا نداده و به فعالیت خود در هیات موسس ادامه میدهد. رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تحریمهای جدید کنگره آمریکا خاطرنشان کرد: هیچ نگرانیای از این حرکتهای خصمانه نداریم چراکه هیچگاه در طول این 38 سالی که از عمر انقاب اسامی میگذرد، آمریکاییها با حسن نیت با ما برخورد نکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.