وزیر دولت دوازدهم نمیشوم

هاشمیطبا:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنیم-هاشمیطبابابیاناینکهبایدنیروهایجواندردولتدوازدهم حضور داشته باشند، گفت: در دولت دوازدهم سمت نمیخواهم اما هر مسوولیتی که به من بدهند حاضر آن را انجام دهم.

س//یدمصطفی هاش//میطبا با بیان اینکه نقش//ی که مهندسان مکانی//ک در س//اختمان دارند اجتنابناپذیر اس//ت، اظهار کرد: فکر میکنم میتوانیم نقشهای دیگری بهخصوص در اصاح کش//اورزی کش//ور برای مهندسان مکانیک قائل شویم. وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مس//ایلی که به حیات کشور مربوط است، اصاح سیستم کشاورزی است، تصریح کرد: بخش عظیمی از این مساله به مهندسان مکانیک برمیگردد. وی در پاس//خ به پرسش//ی مبنی بر اینکه آیا در کابینه دولت دوازدهم حضور دارید، افزود: بنده در این زمینه معتقد به جوانگرایی هس//تم، وقتی وزیر صنایع ش//دم 33 سالم بود و فکر میکنم خوب کار کردم.

وی ادامه داد: معتقدم باید نیروهای جوان در دولت حضور داش//ته باش//ند و اعام کردهام هر کمکی از دستم بر بیاید بدون داشتن سمت انجام میدهم. کاندیدای دوازدهمین دوره ریاس//ت جمهوری بیان کرد: در دولت عنوان نمیخواهم اما هر مسوولیتی که بتوانم آن را انجام دهم، حاضر هستم. هاشمیطبا تاکید کرد: بحث وزیر شدنم در دولت دوازدهم منتفیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.