پرونده تخلفات انتخاباتی بسته شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

میزان- دادستان کل کشور از صدور قرار منع تعقیب برای برخی از متهم//ان پرونده تخلفات انتخاباتی خب//ر داد و گفت: برای عدهای از متهمان نیز کیفرخواس//ت صادر ش//ده و به دادگاه ارسال میشود. حجتاالسام منتظری پس از بازدید از دادسرای فرهنگ و رسانه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اس//تانداران گفت: آنطور ک//ه اعام کردند، این پرونده در یکی دو ماه آینده تعیینتکلیف خواهد ش//د. دادستان کل ادامه داد: به گفته مس//ووالن رس//یدگیکننده به پروندهه//ای انتخاباتی، برای برخی از متهمان قرار منع تعقیب صادر ش//ده و پرونده تعدادی نیز با صدور کیفرخواس//ت به دادگاه ارسال خواهد شد. وی درباره هدف خود از این بازدید سرزده نیز اظهار کرد: در راستای عمل به وظایف و سرکشی و بازدید از این دادسرا و احوالپرسی با همکاران به صورت س//رزده خدمت آنها رسیدیم و حتی خود دادستان محترم عمومی و انقاب تهران هم از بازدید سرزده مطلع نبود. منتظری به گفتوگوی خود با برخی از بازپرسها و دادیاران دادسرای فرهنگ و رسانه اشاره کرد و گفت: در این بازدید برخی پروندهها نیز مشاهده و توضیحاتی درباره آنها ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.