خنثیسازیبیشاز021 عملیاتتروریستی

وزیر اطالعات خبر داد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- وزیر اطاعات از خنثیسازی بیش از 120 عملیات تروریستی در چند سال اخیر در کشور خبر داد. سیدمحمود علوی گفت: با نقش بر آب شدن تمام نقشههای شوم دشمنان، همه عامان این ترورهای ناموفق دستگیرشده یا به هاکت رسیدهاند. وی با بیان اینکه به فضل الهی امروز هیچگونه ناامنی در هیچ نقطه از کشور وجود ندارد، اضافه کرد: سربازان گمنام امام زمان امروز چش//م بینا و گوش ش//نوای ملت است و به هیچ قدرتی اجازه نفوذ در کشور و ایجاد خرابکاری نمیدهد.

علوی حادثه اخیر تروریستی مجلس و حرم امام )ره( را یادآور شد و افزود: هر پنج تن عامل تروریستی بااینکه در ساعات اولیه کشته شدند ولی در عرض دو روز تمام عوامل همکار مستقیم و غیرمستقیم دستگیر و ریشههای این اقدام بزدالنه شناسایی شدند. وزیر اطاعات همچنین با اش//اره به بهت و درماندگی کشورهای دنیا از اقدامات سریع و تاکتیکی سیستم اطاعاتی و امنیتی ایران گفت: وزارت اطاعات افتخار این را دارد که در کنار نیروهای نظامی و انتظامی عاوه بر تامین آرامش، امنیت این مرزوبوم را به نحو احسن حفظ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.