قاسمی حمله تروریستی در افغانستان را محکوم کرد

با صدور پیامی؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مه/ر- س//خنگوی وزارت امور خارجه ضم//ن محکومیت حمله تروریستی به بیمارستان مرکزی افغانستان، با دولت و ملت آن کشور ابراز همدردی کرد. بهرام قاس//می حمله تروریس//تی به بیمارستان مرکزی افغانستان که دهها کشته و مجروح برجا گذاشت را محکوم و ب//ا دولت، ملت و بازماندگان این جنایت هولناک ابراز همدردی کرد. گفتنی اس//ت گروه طالبان در س//ه روز گذش//ته با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر بوده که منجر به اشغال برخی شهرها همچون شهر »تیوره« واقع در والیت »غور« و همچنین شهر »کوهستان« در والیت »فاریاب« و شهر »جانی خیل« در والیت »پکیتا« به دست آن گروه ش//ده اس//ت. در این درگیریها عناصر طالبان با ورود به بیمارستان مرکزی افغانس//تان واقع در والیت »غور« 35 نفر را کشتند که تمام این افراد غیرنظامی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.