فاینانس 1/5 میلیارد دالری برای برقیسازی راهآهن تهران- مشهد

Jahan e-Sanat - - NEWS - نمایه

قرارداده//ای تامی//ن مالی پ//روژه برقیس//ازی راهآهن ته//ران- مش//هد بین بانک صنعت و مع//دن و اگزیم بانک چین مبادله شد.

در مراس//می باحض//ور افخمی، رییس هی//ات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و سان پینگ، نایب رییس اگزیم بانک چین قراردادهای تامین مالی پروژه برقیسازی راهآهن تهران مشهد بین دو بانک مبادله شد.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از پایگاه اطالعرسانی بانک صنعت و معدن، علی اشرف افخمی درابتدای این مراسم که با حضور س//فیر چین، نای//ب رییس اگزیم بانک چین، مدیر عامل شرکت ،CMC قائم مقام وزیر راهوشهرسازی، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسالمی ایران، معاون ارزی بانک مرکزی و مدیران کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران برگزار ش//د، گفت: امروز، روز بزرگی برای ماست که شاهد تحقق یکی از دستاوردهای برجام هستیم. از س//وی دیگر بسیار خرسندیم که قرارداد طرف مبادله با کشور چین است که این همکاریها موجب تحکیم و افزایش ارتباطات و صلح بین دو کشور است.

مدیرعام//ل بان//ک صنع//ت و معدن خاطرنش//ان کرد: برقیسازی راهآهن تهران- مشهد برای کشور ما از اهمیت باالیی برخوردار اس//ت چراکه هر ساله بیش از 35 میلیون نفر به شهر مشهد سفر میکنند و بانک صنعت و معدن در این پروژه بزرگ تامین مالی عظیمی را در کنار فعالیتهای دیگری در زمینههای فوالد، س//یمان، داروسازی، نساجی، صنایع پتروش//یمی و صنایع باالدس//تی به انجام رس//انده است.

افخمی بیان داشت: همچنین این بانک طی چهار سال گذشته با ورود به حوزه زیرساخت و سرعت بخشی به اجرا و توسعه پروژههای نیروگاهی تولید بیش از شش هزار مگاوات برق را با سه میلیارد دالر تسهیالت راهاندازی کرده است.

رییس هیاتمدی//ره بانک صنعت و معدن تصریح کرد: قرارداد دیگری بین کش//ور ای//ران و چین با یک میلیارد و 800 میلیون دالر تامین مالی در حال اجراست که مربوط به تامین مالی اولین قطار سریعالسیر تهران- قم- اصفهان است. همینطور ناوگان هوایی کشور )ایرباسها(که به کمک بانک مرکزی و وزارت راهوشهرسازی تامین مالی شده است.

وی عنوان داش//ت: این بان//ک بیش از 3/8 میلیارد دالر در ح//وزه نفت و گاز تامین مالی کرده و در کنار پروژههای بزرگ، حمایت از صنایع کوچک و متوس//ط نیز در دستور کار ما قرار دارد چنانکه ما بیش از سه هزار واحد کوچک و متوسط را تامین مالی کردهایم.

مدیرعام//ل بانک صنعت و معدن گفت: در دوران برجام شبکه بین بانکی شرق آسیا و اروپا نیز گسترش پیدا کرده، در شهرهامبورگ آلمان بانک تجاری ایران و اروپا را در حال فعالیت داریم که برای ما بسیار حائز اهمیت است.

افخمی افزود: پل ارتباطی بسیار خوبی بین کشور ایران و چین وجود دارد که با مش//ارکت این دو کشور در اجرای پروژههای عظیم به توسعه و رونق صنایع کشور میانجامد. درقراردادبرقیسازیخطراهآهنتهران-مشهد5/1میلیارد دالر تامین مالی انجام شده است که این اقدام باعث افزایش اعتماد برای همکاریهای بعدی است.

سان پینگ، نایب رییس اگزیم بانک چین در ادامه این مراسم گفت: بسیار مفتخرم که قرارداد تامین مالی و ارتقای خط آهن تهران- مشهد بین کشور ایران و چین در سطح بسیار باالیی در حال اجرا است، تاکنون 500 میلیارد دالر تامی//ن مالی و 8/5 میلیارد دالر وام تجاری به طرف ایرانی اعطا شده است، همچنین برای پروژههای برقیسازی راهآهن، پتروشیمی و نفت و گاز، که تمام این پروژهها با موفقیت به انجام رسیده است.

سان پینگ خاطرنشان کرد: بانک صادرات و واردات کشور چین برای حمایت از برقیسازی خط راهآهن تهران- مشهد س//رمایهگذاری کرده و این کار براساس راهبردهایی است که کش//ور چین در حمایت از حوزههای فناوری و ساخت تجهیزات خارج از مرزهای خود دارد.

نای//ب رییس اگزی//م بانک چین بیان داش//ت: بانک ما عالقهمند اس//ت به کش//ورهای دیگر مانند ای//ران وامهای ترجیحی و تجاری اعطا کند و امیدوار است با بانک صنعت و معدن همکاری بیشتری داشته باشد و با اتمام موفقیتآمیز این پروژه به انجام پروژههای دیگر بپردازد.

پانگ س//ن، س//فیر کش//ور چین در ادامه این مراس//م گف//ت: ام//روز، روز عادی نیس//ت و روز بزرگی ب//رای ما و کش//ور ایران است. روابط بس//یار خوبی بین این دو کشور در س//الهای گذش//ته برقرار بوده است. دو کشور همیشه دیدارهای//ی با برنامهریزی و هماهنگیهای الزم و هدفمند انجام میدهند.

کامیاب؛ معاون ارزی بانک مرکزی که س//خنران دیگر این مراس//م بود، گفت: قرارداد حاضر حاصل مدتها تالش دستگاهها و نهادهای مختلف در دو کشور ایران و چین بوده است و امروز همه از به ثمر رسیدن این تالشها خرسند و امیدوار به اجرای موفقیتآمیز این پروژه هستیم.

وی اف//زود: ق//رارداد حاض//ر را میتوان اولی//ن قرارداد بلندم//دت بعد از س//الهای طوالنی و وقفههای ناش//ی از تحریمهای بینالمللی دانس//ت. از ای//ن رو امروز را میتوان آغازگر فصل//ی نوین در تامین مال//ی پروژههای عمرانی و تولیدی کشور دانست و امیدوارم روندی که با امضا، مبادله و اج//رای این قرارداد آغاز میش//ود در آینده نیز با قوت و سرعت ادامه یابد.

کامیاب بیان کرد: قرارداد حاضر در وهله اول مرهون اراده سیاسی دولتهای ایران و چین است. ایران و چین همواره از ش//رکا و همکاران راهبردی یکدیگر محسوب میشدهاند و خوشبختانه در سالهای اخیر میزان همکاریها با کشور چین مستمرا افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در مرحله دوم تعامالت دیپلماتیک دو دولت، فضایی را فراهم کرد که در پرتو آن مذاکرات قرارداد حاضر میس//ر ش//د و وزارتهای امور خارجه و سفارتهای دو طرف از هیچ تالش//ی در پیش//برد مذاکرات و کمک به رس//یدن به نتیجه مطلوب خودداری نکردند. اینجانب در ماههای اخیر، پیگیر و در جریان مذاکرات انجام شده میان طرفی//ن بودم و ش//اهد آن بودم که تالشهای مس//تمر و خستگیناپذیری از سوی هر دو طرف برای به ثمر رسیدن این قرارداد انجام شد. جا دارد اینجا از همه دستاندرکاران این قرارداد تشکر کنم.

این مقام بانکی گفت: اکنون باید توجه را به مذاکره در خص//وص قراردادهای بعدی و امضای هرچه س//ریعتر آنها معط//وف ک//رد تا روابط مالی و تجاری دو طرف به س//طح مطلوب برسد. دولت و بانک مرکزی ایران خواستار تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط با دولتها و بانکهای چینی هستند و اگرچه در سالها و ماههای اخیر، گامهای مثبتی به جلو برداش//ته شده است اما هنوز با وضع ایدهآل فاصله داریم و معتقدیم که فضاهای بیش//تری برای همکاریهای متقابل وجود دارد.

وی گف//ت: اینجانب مایلم به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کنم که این بانک برای هرگونه مساعدت و همکاری در مسیر انعقاد و اجرای این قرارداد و قراردادهای مشابه، آمادگی کامل دارد و توسعه همکاریها با بانکهای چینی، خصوصا اگزیمبانک چین، از حمایت کامل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.