پرداخت3751 هزارمیلیاردریالتسهیالت توسط بانک ملی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانک ملی ایران طی چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید بیش 1573زا هزارمیلیاردریالتسهیالتبهبخشهایمختلفاقتصادیپرداختکردهاست. بهگزارش»جهانصنعت«بهنقلازبانکملیایران، اینبانکازابتدایشروع بهکاردولتیازدهمتاخردادماهسالجاری159 هزارمیلیاردریالبهبخش خدمات پرداخت کرده است. این تسهیالت در بیش از پنج میلیون و 245 هزار فقره پرداخت شده است. پس از آن، بخش صنعت و معدن با بیش از 305 هزارمیلیاردریالدر451 هزارفقره،دررتبهدومدریافتتسهیالتاز بانکملیایرانقرارگرفتهاست.سهمتسهیالتبخشبازرگانیبا656 هزار فقرهبیشاز191 هزارمیلیاردریال،سهمبخشکشاورزیازتسهیالت16 هزارمیلیاردریالبا743 هزارفقرهوسهمبخشساختمانازتسهیالتبانک ملی ایران در این دوره چهار ساله حدود 60 هزار میلیارد ریال با 304 هزار فقره بوده است. بخش مسکن نیز طی 29 هزار پرونده، بیش از یک هزار و 400 میلیاردریالتسهیالتدریافتکردهاست.بهسایربخشهایاقتصادی نیزبیشازیکهزارو557 میلیاردریالتسهیالتپرداختشدهاست.بانک ملیایراندردورهدولتتدبیروامیدبیشازششمیلیونو837 هزارفقره تسهیالتپرداختکردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.