نقش بانک صادرات در تحقق اهداف اقتصادمقاومتی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عضوکمیسیوناجتماعیمجلسگفت:بانکصادراتباحمایتوتامین منابع مالی در خصوص پرداخت وامهای قرضالحسنه و ارائه تسهیالت به روز بانکیسردمدارموفقیتهاوکمکبرایرسیدنبهتحققاهدافاقتصادمقاومتی است.نماینده مردم اهواز، حمیدیه و کارون اظهار کرد: بانک صادرات سردمدار موفقیتهاوکمکبرایرسیدنبهتحققاهدافاقتصادمقاومتیاست،حمایت وتامینمالیصنایع وکسبوکارکوچکومتوسط،گسترشروابطکارگزاری و بانکی و استانداردسازی و گسترش روابط بینالمللی و ایفای مسوولیتهای اجتماعیازجملهمشارکتدرساختمدارسوحمایتازانجمنهایخیریه و افزایش اعتماد به نظام بانکی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، همراهی و مشارکت با دولت درانجام طرحهای معدنی و عمرانی در راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی، تقویت و ارتقای سیستم بانکداری الکترونیک و معرفی محصوالتجدیدالکترونیکیوحرکتهوشمندانهبهسمتکاهشمطالبات معوق،بخشیازدستاوردهایارزشمندبانک صادراتدرمسیرکمکبهاقتصاد، تولیدواشتغالکشوربودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.