960 میلیارد تومان خارج شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تازهترین گزارش از تعیینتکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان حاکیازآناستکهتاکنونمجموعسپردههایانتقالیتاسقف001 میلیون تومان به موسسه اعتباری کاسپین حدود7371 میلیارد تومان است که از اینمبلغ069 میلیاردتومانبهطورنقدیپرداختوازموسسهخارجشده است.بهگزارشایسنا،تعیینتکلیفسپردهگذارانتعاونیمنحلهفرشتگانبه عنوان یکی از زیرمجموعههای موسسه اعتباری کاسپین که از اردیبهشتماه وبهطورمرحلهایآغازشده،تاکنونتاسقف001 میلیونتومانپیشرفته است.پرداخت وجوه سپردهگذاران فرشتگان به گونهای است که از اصل وجوه موجودصاحبحسابحدود09 درصدبهطورعلیالحسابپرداختشدهو 10 درصدباقیماندهمنوطبهکفافدادنداراییهایاینتعاونیاست.همچنین سودتعلقگرفتهبهاینسپردههاازاولشهریورماهسال4931 یعنیزمانیکه فرشتگانمنحلشدهبهآنتعلقنمیگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.