بانک مسکن 40 هزار فقره وام ازدواج میدهد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانک مسکن در چارچوب مصوبه اداره اعتبارات بانک مرکزی، از اول مرداد بهمدتدوماه04 هزارفقرهتسهیالتازدواجبهمتقاضیانپرداختمیکند.به گزارش»جهانصنعت«بهنقلازروابطعمومیبانکمسکن،عضوهیاتمدیره بانکمسکنگفت:درجلسهایباحضور11 نفرازمدیرانبانکعاملاعالم شد005 هزارفقرهتسهیالتازدواجوتقاضابرایدریافتایننوعتسهیالت وجود دارد و سهمیههای مشخصی برای هر بانک مصوب شد تا بانکها در مدت دو ماه اقدام به پرداخت این تس//هیالت کنند و از این طریق تا پایان تابستان همه نیازهای موجود به تسهیالت برطرف شود. نادر قاسمی تصریح کرد: بانک مسکن پرداخت تسهیالت ازدواج را آغاز کرد و در قالب این طرح ویژهبناداردتاپایانشهریورماه04 هزارفقرهتسهیالتازدواجبهمتقاضیاندر نوبت پرداخت کند. وی اضافه کرد: در چارچوب این برنامه قرار است هر هفته معادلچهارهزارو005 فقرهتسهیالتازدواجبهمدت9 هفتهبهمتقاضیان در صف پرداخت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.