نرخ تورم تیرماه 7/6 درصد شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری کشور در تیرماه سالجاری را 7/6 درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز 8/9 درصد اعالم کرد.

این مرکز با انتشار گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه سال 1396 اعالم کرد:

شاخص کل )بر (1390=100یانبم در تیر ماه سال6931 248/2ددع رانشانمیدهدکهنسبتبهماهقبل2/1 درصدافزایشداشتهاست.افزایش شاخصکلنسبتبهماهمشابهسالقبل)تورمنقطهبهنقطه(9/8 درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 9/4) درصد(، 0/5 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری( در21 ماه منتهی به تیرماه سال69 نسبت به دورهمشابهسالقبل6/7 درصداستکهنسبتبههمیناطالعدرخردادماه ‪7/4) 1396‬ درصد(،2/0 واحد درصد افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.