رد پای پادشاه جوان سعودی

همزمانی پایان سفر اردوغان به خلیج فارس با تشدید تحریمها علیه قطر؛

Jahan e-Sanat - - NEWS - چالش

هنوز يك روز از آغاز سفر يكماهه ملك سامان بنعبدالعزيز، پادشاه عربستان به مراكش نگذشته بود كه محمد بنسلمان، جانشين جديد پادشاه عربستان با همكاري كشورهاي عربي تحريمهاي جدي//دي را عليه قطر وضع كردن//د. اين اقدام را ميتوان به نوعي قدرتنمايي محمد سلمان تلقي كردوسرآغازيبراردوغانستيزيعربستاندانست چراكه هنوز چند ساعت از پايان سفر خليجفارس رييسجمهورتركيهنگذشتهبودكهدربامدادديروز خبر تحريمهاي جديد عليه قطر رسانهاي شد.

كشورهاي تحريمكننده قطر از اضافه كردن اس//امي 9 نهاد و 9 ش//خصيت ديگر به ليست تروريسم خبر دادند. عربس//تان، مصر، امارات و بحريندربيانيهمشتركياعالمكردند:فعاليتهاي تروريستي اين نهادها و شخصيتها داراي ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با مقامات قطري است. سه قطري و يك كويتي كه جزو ليست هستند در جمعآوري اموال براي حمايت از جبهه النصره و ديگر گروههاي تروريستي در سوريه مشاركت داشتهاند.

در اين بيانيه آمده است: سه يمني و سه نهاد در يم//ن در حمايت از القاع//ده و انجام اقدامات نيابتي با حمايت نهادهاي قطري كه در ليس//ت تروريسم قرار گرفتهاند نقش دارند. دو ليبيايي و شش نهاد تروريستي مرتبط با گروههاي تندرو در ليبي از حمايت مالي مقامات قطري برخوردار بوده و نقش فعالي در برهم زدن اوضاع ليبي داشتهاند. نهاد و ش//خصيتهايي كه به ليس//ت تروريسم كشورهاي تحريمكننده قطر اضافه شدهاند، شامل موارد زير هستند:

نه//اد خيريه البالغ يم//ن- جمعيت خيريه االحس//ان يمن- نهاد خيري//ه الرحمه در يمنمجلس شوراي انقالبيون بنغازي در ليبي- مركز اطالعرساني سرايا در ليبي- خبرگزاري بشري در ليبي- گردان رافاهلل السحاتي در ليبي- شبكه نبأ در ليبي- نهاد دعوت، فرهنگ و رسانه در ليبي

شخصيتها:خالدسعيدفضلراشدالبوعينين )داراي تابعي//ت قطري(- ش//قر جمعه خميس الش//هواني )داراي تابعيت قطري(- صالح احمد الغانم )داراي تابعيت قطري(- حامد حمد حامد العلي )داراي تابعيت كويتي(- عبداهلل محمد علي اليزيدي )داراي تابعيت يمني(- احمد علي احمد برع//ود )داراي تابعيت يمني(- محمد بكر الدباء )داراي تابعيت يمني(- الساعدي عبداهلل ابراهيم بوخزيم)دارايتابعيتليبيايي(-احمدعبدالجليل الحسناوي )داراي تابعيت ليبيايي(

در بيانيه مش//ترك كشورهاي تحريمكننده قطر آمده است: ما مالحظه كرديم كه قطر پيشتر يادداش//ت تفاهم توقف حمايت از تروريسم را با آمريكا امضا و بعد قانون مبارزه با تروريسم را اصالح كرد. معتقديم كه اين اقدام هرچند كه در راستاي تسليم شدن در برابر خواستههاي جدي ما براي مبارزه با تروريسم باشد اما كافي نيست.

در ادامه اين بيانيه آمده است: قانون سال4002 قطربهمبارزهباتروريسموتندرويوتوقفحمايت از شخصيتها و نهادهاي تندرو منجر نشد بلكه دامنه فعاليت اين نهادها و شخصيتها در دوحه گسترش يافت. مس//ووالن قطري تاريخ طويلي درباره نقض تمامي توافقنامهها دارند كه از جمله توافقنامه3102 رياضاست.قطرهمچنانبهپناه دادن به تروريستها و حمايت مالي از آنها ادامه داده است. در اين بيانيه مشترك آمده است: اقدام عملي بعدي بايد تحرك فوري از سوي مسووالن قطري در اتخاذ اقدامات قانوني براي تحت پيگرد قرار دادن شخصيتها و نهادهاي تندرو در ليست وارد شده باش//د تا اعتبار و جديت دوحه درباره مبارزه با تروريسم ثابت شود.

در پايان اين بيانيه آمده اس//ت: كش//ورهاي عربستان، امارات، بحرين و مصر براي تضمين اين مساله بر ميزان پايبندي مسووالن قطري به عدم پناه دادن به تروريستها و توقف حمايت مالي از آنها نظارت خواهند كرد. اخيرا عربستان، امارات، مص//ر و بحرين، قطر را به حمايت از تروريس//م متهم و روابطش//ان را با اين كشور قطع كردهاند. اين كشورها ليست شروطي را براي آشتي با قطر به مس//ووالن اين كشور دادهاند كه از جمله اين شروط بستن پايگاه تركيه در قطر، قطع روابط با اخوانالمسلمين و بستن شبكه الجزيره است كه قطر با اين شروط مخالف است. واكنشقطر وزير امور خارجه قطر دو اصل را براي گفتوگو باكشورهايتحريمكنندهقطرتعيينكردوگفت: اين كشورها بايد قبل از آغاز گفتوگو با قطر اين دو اصل را رعايت كنند.

محمد بن عبدالرحمان آلثاني گفت: اصل اول برايگفتوگوباكشورهايتحريمكنندهاحترامبه حق حاكميت كشورها و قوانين بينالمللي بوده و اصل دوم اين است كه گفتوگو منجر به تعهدات متقابلي شود كه همه طرفهاي بحران ملزم به رعايت آن باشند.

وزيرامورخارجهقطردرادامهنسبتبهاتهاماتي بياساس كه از سوي كشورهاي عربستان و امارات متوجه كشورش شده ابراز تاسف كرد و اتهام دوحه به دست داشتن در قتل سربازان اماراتي در يمن كه از سوي ابوظبي مطرح شده را رد كرد و گفت: آنچه مسووالن اماراتي در اين خصوص ميگويند از همان روز اول كشته شدن اين سربازان در يمن با يكديگر تناقض داشت.

آلثان//ي افزود: عبدالعزيز المقرن، ش//هروند عربستاني كه حين اجراي عملياتي تروريستي در عربس//تان كشته شد هيچگاه تابعيت قطري نداشته و اصال وارد خاك قطر نشده بود. وي ادامه داد: هماهنگيهاي امنيتي قطر با عربستان كه با آغاز بحران اخير منطقه متوقف شد، عربستان را از حمالت تروريستي متعددي نجات داد.

وزي//ر امور خارجه قطر در ادامه ادعاي مطرح ش//ده از س//وي امارات مبني بر اينكه اين كشور حسابيدربانكمركزيقطربهارزش008 ميليارد دالر براي حمايت از تروريسم دارد را رد كرد.

اين مسوول قطري با اشاره به اينكه اختالف كش//ورهاي تحريمكننده قطر با كشورش فاقد هرگونه تفكري پخته و سنجيده براي مديريت آن است از كشورهاي تحريمكننده قطر خواست دست از اين اتهامزنيها بردارند.

چهار كشور عربستان، امارات، بحرين و مصر از تاريخ پنجم ژوئن گذشته روابط ديپلماتيك خود با قطر را با طرح ادعاي حمايت دوحه از تروريسم قطع كردند.

اين چهار كش//ور 13 درخواس//ت ب//راي از سرگيري روابط خود با دوحه مطرح كردند كه از سوي دوحه رد شدند.

ازطرفیرييسجمهورتركيهكهبرايگفتوگو با سران عرب و ميانجيگري ميان قطر و كشورهاي همجوار آن به خاورميان//ه رفته بود بدون آنكه نشانهاي از پيشرفت در اين بحران ديده شود به سفر خود پايان داد.

خبرگزاري دولتي قطر ميگويد تميم بن حمد آل ثاني، امير آن كش//ور در ديدار با رجب طيب اردوغ//ان در مورد وضعيت منطقه بهويژه بحران خليجفارس و تالشها براي حل آن و پيدا كردن راهحل ديپلماتيك گفتوگو كرد. اردوغان، پيش از ديدار نهايي خود با امير قطر با رهبران كويت و عربستان هم گفتوگو كرده بود.

در بيانيه منتشرش//ده از طرف س//خنگوي رييسجمهور تركيه گفته شده آنكارا از تالشها ب//راي حل بحران و ني//ز ميانجيگري كويت در اين روند، پشتيباني ميكند. سخنگوي اردوغان گف//ت: آنكارا بر اهميت اتحاد ميان كش//ورهاي اسالمي و احترام به تماميت ارضي ديگري، تاكيد كرده است.

از سوي ديگر وزير مشاور در امور خارجي امارات در توئيتر گفت: ديدار رييسجمهور تركيه هيچ نتيجه تازهاي نداشت و در رويكرد شتابزدهاي كه كشور او در پي گرفته بود، بهترين گزينه بيطرفي از سوي آنكارا است.

روزنامه تركيهاي جمهوريت نيز با برشمردن مواردي مانند اينكه آنكار از آغاز بحران به حمايت از قطر پرداخته با كش//ورهايي مانند مصر دچار اختالف است و روابطش با اياالت متحده، آلمان يا اتحاديه اروپا با تنش روبهرو است، اين پرسش را مطرح كرده كه آيا ميتواند نقش ميانجي را در وضعيت فعلي ايفا كند.

وزي//ر خارجه امارات گفت//ه بازنگري قطر در سياست خود تاثير بيشتري از تكرار ديدارها دارد. به نظر ميرسد اش//اره اين مقام اماراتي به سفر مقامهاي ارشد دستگاه ديپلماسي آمريكا، آلمان، فرانسه، بريتانيا و در نهايت رييسجمهور تركيه به خاورميانه است كه همگي در پيوند با بحران فعلي انجام شده و تاكنون نتيجهاي نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.