عزم ترامپ براي عزل دادستان كل

Jahan e-Sanat - - NEWS - بازتاب

جنگلفظيرييسجمهورآمريكاعليهدادستانكلومتحد ديرينهاش به حدي باال گرفته كه به گمانهزنيها درباره احتماال جايگزين شدن جف سشنز از سوي ترامپ دامن زده است.

واشنگتنپست به نقل از منابع مطلع گزارش داد، دونالد ترامپ و مشاورانش درباره احتمال جايگزين كردن جف سشنز، دادس//تان كل آمريكا گفتوگو كردهاند. ترامپ همچنين در پيامي توئيتري عاليترين مقام اجراي قانون در كش//ورش را تحت محاصره خواند و از اينكه اين مقام خودش را از تحقيقات درباره مداخله روسيه در انتخابات رياستجمهوري 2016 و تحقيقات درباره هيالري كلينتون، وزير امور خارجه س//ابق آمريكا كنار كشيده، ابراز شگفتي كرد.

ترامپ پرسيد: چرا اين كميتهها و بازرسها و از همه مهمتر دادس//تان كل محاصره شده ما به جرايم و روابط هيالري با روسيه نگاهي نمياندازند؟ روساي جمهوري آمريكا همواره تالش داشتند خودشان را از تحقيقات جاري دور نگه دارند اما اظهارات ترامپ درباره دوست قديمياش مايه تعجب است. ترامپ از عملكرد سشنز همزمان با سرعت گرفتن تحقيقات وزارت دادگستري درباره احتمال همدستي ترامپ- روسيه ابراز نارضايتي كرده است. ترامپ اخيرا دادستان كل آمريكا را بابت عقبنشيني از اين تحقيقات مالمت كرد.

دليلكنارهگيريجفسشنزازتحقيقاتيادشدهاينبودكه او در كمپين ترامپ نقش فعالي داشت و زماني كه ميخواست از سوي سنا براي مقام دادستان كل آمريكا تاييد شود به آنها اطالع نداد كه تماسهايي با سفير روسيه در واشنگتن داشته است. ترامپ تاكيد كرد كه اگر ميدانست سشنز خودش را از اين تحقيقات كنار ميكشد، هرگز او را براي اين سمت انتخاب نميكرد. سشنز گفته است قصد استعفا ندارد.

رييسجمهور آمريكا غالبا درباره تغيير كاركنان بدون انجام آن صحبت ميكند و از همين رو، افرادي كه با ترامپ در ارتباط هستند درباره احتمال تغييرات قريبالوقوع ابراز ترديد كردند. آنچه مس//لم است، اين اس//ت كه ترامپ بابت كنار كشيدن سشنز از تحقيقات يادشده همچنان خشمگين است. چنانچه سشنز بركنار شود، معاون او راد روزنستاين بهعنوان دادستان كل موقت انتخاب ميشود. از سوي ديگر نام رودي جولياني شهردار سابق نيويورك به عنوان جانشين احتمالي در رسانهها مطرح شده اما نزديكان جولياني ميگويند كه او تمايلي براي روي كار آمدن در اين سمت ندارد. شهادتدامادترامپدرجلسهتحقيقسنا نهادهايامنيتيآمريكادرژانويه7102 درپايانتحقيقات خ//ود اع//الم كردند كه والديمير پوتين دس//تور يك كارزار سازمانيافته براي تاثيرگذاري بر انتخابات آمريكا را صادر كرده بود كه هدف آن ايجاد بياعتمادي به سيستم انتخاباتي آمريكا، تضعيف هيالري كلينتون و كمك به دونالد ترامپ بود.

با وجود تمامي شواهدي كه منتقدان ارائه ميدهند، دولت روس//يه دخالت در كارزار انتخاباتي آمريكا را تكذيب كرده و دونالد ترامپ نيز هرگونه همكاري با روس//يه را رد ميكند. اين جنجال روي رياس//تجمهوري دونالد ترامپ به شدت تاثير گذاشته و در عين حال باعث شده دونالد ترامپ نتواند يكي از شعارهاي انتخاباتي خود يعني بهبود رابطه با روسيه را عملي كند.

اي//ن اتفاقات در حال//ي رخ داده كه هر روز ابعاد تازهاي از دخالت روسيه در انتخابات آمريكا افشا ميشود؛ از مالقات با سفير روسيه گرفته تا ايميلهاي پسر ارشد ترامپ. نزديكان و خانواده ترامپ در راس اين اتهامات قرار دارند و دوش//نبه گذشته جارد كوشنر، داماد ترامپ در سنا حاضر شد و پشت درهاي بسته شهادت داد.

جارد كوشنر، داماد دونالد ترامپ در جلسه تحقيق مجلس سنادرمورددخالتروسيهدرانتخاباترياستجمهوريآمريكا شهادت داد. داماد رييسجمهور آمريكا پس از خروج از جلسه سنا گفت: تمام كارهايم درست بودند و در چارچوب روند عادي كارزار انتخاباتي صورت گرفتند. جلسه كميته اطالعاتي سنا به منظور بررسي اتهام تباني كوشنر با افراد وابسته به دولت روسيه قبل از انتخابات رياستجمهوري، دوشنبه گذشته و پشت درهاي بسته برگزار شد.

جارد كوشنر طي سخناني در محل كاخ سفيد بعد از جلسه كميته اطالعاتي سنا گفت كه در اين جلسه كامال شفاف بوده و تمام اطالعات درخواس//تي را ارئه كرده است. داماد دونالد ترامپ تاكيد كرد: بگذاريد كامال روشن بگويم. من با روسيه تبان//ي نكردم. هيچكس ديگر را هم در تيم انتخاباتي دونالد ترامپ نميشناسم كه اين كار را كرده باشد. من هيچ رفتار نامناسبي انجام ندادم.

كوشنر ديروز هم براي اداي شهادت در مورد اقدامات خود قبل از انتخابات رياس//تجمهوري در مقابل كميته تحقيق مجلس نمايندگان حاضر شد.

جارد كوشنر، پيش از برگزاري جلسه سنا تاكيد كرده بود تماسغيرمعقوليبامقامهايروسينداشتهوبرايفعاليتهاي اقتصادي خود به منابع مالي روسي تكيه نكرده است. سنا و مجلس نمايندگان آمريكا بهطور مشترك تحقيقاتي را درباره اتهامات مطرح شده عليه كوشنر آغاز كردهاند. جارد كوشنر 36 ساله، همسر ايوانكا ترامپ و از مشاوران ارشد رييسجمهور آمريكاست. او در تب و تاب مبارزات انتخابات رياستجمهوري اينكشوردرسالگذشته،مديريتاستراتژيتبليغاتديجيتال را برعهده داشت.

حدود دو ماه پيش، واشنگتن پست و نيويوركتايمز مدعي تماس داماد دونالد ترامپ با دولت روسيه شده بودند. از جمله ادعاهاي مطرح شده اين بود كه در ماه دسامبر ،2016 جارد كوشنر از سرگئي كيسلياك، سفير روسيه در آمريكا خواسته بود خط ارتباطي محرمانهاي براي ارتباط با كاخ كرملين برقرار كند. بر اين اساس، اين خط تماس محرمانه براي مذاكره در مورد سوريه و ساير سياستها پيشنهاد شده بود.

نيويوركتايمز البته در همان موقع نوشته بود چنين خط ارتباطي، درعمل شكل نگرفته است. در پاسخ، وكالي كوشنر اعالم كردند كه موكلشان آماده است اطالعات مربوط به ديدار با كيسلياك را در اختيار نمايندگان كنگره آمريكا بگذارد. آنها در عين حال گفتند كه كوشنر تماسهاي تلفني با كيسلياك حد فاصل ماههاي آوريل تا نوامبر )پيش از برگزاري انتخابات آمريكا( را به ياد نميآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.