نارضايتيتيلرسونومكمسترازاوضاعدولتترامپ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

منابع خبري از افزايش نااميدي در ميان مقامهاي مسوول سياست خارجي در دولت دونالد ترامپ به دليل نداشتن استقالل در تصميمگيري خبر ميدهند.

مقامهاي آمريكايي از نارضايتي وزير خارجه آمريكا و مش//اور امنيت ملي كاخ سفيد از اوضاع نابسامان دولت ترامپ خبر ميدهند. منابع آگاه به پايگاه ميدلايستآي گفتهاند ركس تيلرسون با دونالد ترامپ در پرونده مربوط به توافق هستهاي ايران و گروه 5+1 و بحران ديپلماتيك قطر همنظر نيست.

مطابق اين گزارش، محور صفبنديها و اختالفات در دولت را طرفداري از حضور آمريكا در صحنه بينالمللي و ايفاي نقش سنتي رهبري دنيا در جهان يا طرفداري از رويكرد آمريكا در اولويت تشكيل ميدهد.

تيلرسون به نزديكانش گفته در صورتيكه بتواند تا يك سال در اين سمت دوام بياورد، خوششانس بوده؛ دو مقام هم ميگويند ژنرال رابرت مكمستر، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد از درهمآشفتگي و بيساماني در مسايل كليدي سياستگذاري در داخل كاخ سفيد ناراضي است.

يك منبع آگاه به اين موضوع گفت كه تيلرسون از نداشتن اختيار، استقالل و كنترل بر وزارتخانه تحت امر خودش و مختار نبودن براي اداره آن به شكل مرسوم، ناراحت است. منبع مورد استناد رويترز گفت كه چيزي درباره احتمال خروج تيلرسون از دولت ترامپ نشنيده اما به نظر ميرسد كه اوضاع در دولت نهتنها بهتر نميشوند، بلكه دارند به سمت بدتر شدن حركت ميكنند.

بخشي از اختالفات ميان دستگاه وزارت خارجه آمريكا با مجموعه كاخ سفيد به پرونده توافق هستهاي ايران برميگردد. تيلرسون هفته گذشته پايبندي ايران به توافق هستهاي با گروه 5+1 را تاييد كرد. اين موضوع، مطابق آنچه پيشتر گزارش شده با جدالهاي پرتنشي ميان تيلرسون با ترامپ و استراتژيست ارشد كاخ سفيد، استيو بنون روبهرو شد. يك منبع گفت: تيلرسون معتقد است كه كاركنانكاخسفيدنبايددرموقعيتيباشندكهاقدامبهبررسيدوبارهسياستهاي مقامهاي كابينه با رويكردي خصمانه بكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.