پيشنهاد ناتو براي ميانجيگري آلمان- تركيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- دبيركل ناتو پيشنهاد مصالحه براي پايان يافتن بنبست در روابط تركيه و آلمان داد. ينس استولتنبرگ در راستاي كاهش تنشها ميان برلين و آنكارا پيشنهاد داده است كه ديداري توسط قانونگذاران آلماني با سربازان اين كشور كه در پايگاه هوايي تركيه مستقر هستند، انجام گيرد. در همين راستا سخنگوي ناتو اعالم كرد: دبيركل اين ائتالف پيشنهاد داده است مقدمات بازديد نمايندگان پارلمان آلمان از پايگاه هوايي قونيه را در چارچوب ناتو فراهم كند. وي ادامه داد: پايگاه هوايي قونيه در تركيه در زمينه عمليات ناتو براي مبارزه با داعش بسيار حياتي است.

ينس استولتنبرگ در حالي پيشنهاد ميانجيگري ميان برلين و آنكارا را داده است كه تركيه به دنبال تفتيش و بازرسي صدها شركت آلماني است. اين كشور مدعي است كه اين اقدام در رابطه با مبارزه با تروريسم انجام ميگيرد.

در مقابل آلمان به طور فزاينده نگران سركوبگريهاي رجب طيباردوغان عليه اپوزيسيون اين كشور بعد از كودتاي سال گذشته است. اين نگرانيها بهخصوص پس از بازداشت شش فعال حقوق بشر كه يكي از آنها مليت آلماني داشت، افزايش يافته است. يكي از عوامل تنشزا در روابط آلمان و تركيه رد درخواست نمايندگان آلماني براي مالقات با سربازان اين كشور توسط مقامات آنكار است كه در دو پايگاه هوايي تركيه مستقر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.