انتقاد پوروشنكو از پوتين: به شورشيان سالح نده

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-AFP همزمان با تالش رهبران فرانسه و آلمان براي احياي طرح صلح، رييسجمهور اوكراين از والديمير پوتين خواست تا ارسال سالح براي شورشيان را متوقف كند. در پي افزايش خشونتها رهبران چهار كشور روسيه، اوكراين، فرانسه و آلمان در تماسي تلفني تنشهاي اخير در اوكراين را مورد بحث و رايزني قرار دادند تا بلكه اين درگيري را كه از آوريل 2014 تاكنون 10 هزار كشته بر جاي گذاشته است، آرام كنند. هفته گذشته اوكراين شاهد بدترين درگيريها ميان شورشيان روسگرا و نيروهاي دولتي شد چراكه يكي از رهبران جداييطلب طرحهايي را براي تشكيل يك كشور جديد براي جايگزيني اوكراين اعالم كرد. رييسجمهور اوكراين پس از اين مذاكرات در بيانيهاي، روزهاي پاياني ژوئيه را جزو روزهاي خونبار7102 اعالم كرده و از روسيه خواست تا فورا از اقدامات تخاصمي و تامين تسليحات براي اراضي اشغالي دست بردارد. كييف و متحدان غربياش تاكيد دارند، كرملين نيرو و سالح براي پشتيباني شورشيان اعزام ميكند اما مسكو اتهامات را رد ميكند. كاخ كرملين در بيانيهاي اعالم كرد، والديمير پوتين رويكرد روسيه درباره مطالب اصلي اين توافق را با جزييات كامل شرح داده است. از سوي ديگر، دولت آلمان اعالم كرد رهبران اين كشورها درباره اولويت خروج نيروها و تسليحات سنگين از مناطق خاص توافق كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.