برچيدن دستگاههاي فلزياب از مسجداالقصي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز-كابينه اسراييل بامداد ديروز با بر چيدن دروازههاي الكترونيكي فلزياب از مسجداالقصي و جايگزيني آنها با فناوري پيشرفتهتر براي نظارت هوشمند موافقت كرد.

كابينه بنيامين نتانياهو در حالي به برچيدن اين دروازههاي الكترونيكي فلزياب راي داده است كه دوشنبه گذشته براي دومين بار يك نشست طوالني چند ساعته برگزار كرد. اسراييل پس از درگيري مردان مسلح و نيروهاي پليس كه به كش//ته شدن دو نيروي پليس در نزديكي يك در ورودي مس//جداالقصي منجر شد، دروازههاي الكترونيكي فلزياب در وروديهاي آن نصب كرد. اين اقدام اسراييل اعتراضها و درگيريهايي در پي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.