25 كشته در انفجاري در بازار الهور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دويچهوله- در پي انفجاري در يك بازار ميوه پر رفتوآمد در كالنشهر الهور در پاكستان دستكم 25 نفر كشته و 35 نفر ديگر زخمي شدند. اين حادثه دوشنبه گذشته رخ داد.

عبداهلل خان سنبل يكي از مقامات شهر الهور درباره اين انفجار خونين گفت: به نظر ميرسد اين حادثه يك سوءقصد انتحاري بوده است. سازمان تحريك طالبان پاكستان (TTP) در ايميلي مسووليت اين انفجار را به عهده گرفت. معاون پليس الهور اعالم كرد كه نخستين تحقيقات نشان ميدهد يك موتورسوار اين حادثه را بهوجود آورده است. شمار كشتگان را دستكم 25 نفر و شمار زخميان را 35 تا 40 نفر اعالم كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.