دولت مالديو پارلمان را تعطيل كرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آسوشيتدپرس- نيروهاي امنيتي مالديو به دنبال هجوم قانونگذاران مخالف دولت به ساختمان پارلمان به منظور رايگيري براي استيضاح رييس پارلمان اين كشور كه همپيمان دولت است، اقدام به مسدود كردن پارلمان به دستور رييسجمهور كردند.

مخالفان دولت يمين عبدالقيوم، رييسجمهور مالديو را متهم كردند به اينكه دستاوردهاي دموكراتيكي را كه از زمان استقرار دموكراسي چند حزبي در مالديو در سال 2008 به دست آمده، خنثي كرده است. به گفته مخالفان دولت، قرار بود روز دوش//نبه مساله راي عدم اعتماد به عبداهلل مسيح محمد، رييس پارلمان مالديو بررسي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.