برگزاري بزرگترين رزمايش سوئد با ناتو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يورونيوز- ارتش سوئد اعالم كرد اين كشور براي تقويت قابليتهاي بازدارندگياش، در حال آماده ش//دن براي برگزاري اولين و بزرگترين رزمايش در نوع خود طي 20 س//ال اخير اس//ت كه تمامي ش//اخههاي ارتش اين كش//ور و همچنين سربازان تعدادي از كشورهاي عضو ناتو را دربر ميگيرد. نيروهاي مسلح سوئد در بيانيهاي اعالم كردند، اين مانور موسوم به آئورورا 17 كه براي سپتامبر برنامهريزي شده است به منظور توانمندي دفاعي سوئد و ايجاد بازدارندگي معتبر و نمايان طراحي شده است كه هرگونه دشمن بالقوه را مجبور به بررسي دقيق خطرات حمله به كشور ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.