حمله راكتي به منطقه سفارت روسيه در دمشق

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- ديدهبان حقوق بشر سريه از حملهاي خمپارهاي عليه محلهاي در شهر دمشق كه سفارت روسيه در آن قرار دارد، خبر داد.

ديدهبان حقوق بشر سوريه در بيانيهاي مطبوعاتي اعالم كرد كه از زمان آغازاجرايآتشبسدرغوطهشرقيازتاريخ22 ژوئيهجاريخمپارههايي به مناطقي در محله المزرعه در دمشق كه سفارت روسيه در آنجا قرار دارد و نيز محله العباسيين اصابت كرده است. در ادامه اين بيانيه آمده است، حمالت منجر به خسارتهايي مالي شده و هنوز گزارشي از هرگونه تلفات انساني ارائه نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.