مسدودشدنحساببانكينخستوزيرسابقتايلند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- وزارت دادگس//تري تايلند اعالم كرد كه حسابهاي بانكي نخستوزير سابق اين كشور در بخشي از رسيدگي به پرونده برنامه دولت براي يارانه برنج مسدود شده است.

يينگالك شيناواترا براي آزاد كردن حسابهاي بانكياش درخواستي نوشته و به دنبال ملغي كردن دستور مسدود شدن حسابهاي بانكياش است.يينگالكشيناواتراكهدركودتاي4102 دولتشتوسطخونتابركنار شد، قرار است در يك پرونده جنايي جداگانه درباره يارانه برنج كه در دوران نخست وزيرياش مطرح شد طي روزهاي آتي در دادگاه حاضر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.