حداقل سود سهام عدالت 125 هزار تومان است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پیشبینی سازمان خصوصیسازی این اس//ت که سود سهام عدالت مربوط بهس//المال//ی5931 ب//رایدارندگان یک میلی//ون تومان س//هم 150 هزار تومان اس//ت اما آنچ//ه تاکنون قطعی شده 125 هزار تومان است. روز گذشته علیاشرفعبداهلل پوریحسینی، رییس سازمان خصوصیسازی در یک نشست خب//ری درباره چگونگی و مقدار س//ود سهام عدالت بین مشموالن این سهام، گفت: س//هام عدالت باعث شد سیستم بانکی ما خود را به روزرس//انی کند. بار دیگ//ر از 20 میلیون نفری که ش//بای حساب بانکی خود را وارد سیستم سهام عدالت نکردهان//د، دعوت میکنیم این کار را انجام دهند. به گزارش ایسنا، وی افزود: از 49 شرکت دارای قیمتگذاری قبلیبرایسهامعدالتتاروزگذشته03 شرکت مجمع خود را برگزار و سود توزیع کردهاند. تعداد ش//رکتهایی که مجمع برگزار کرده و س//ود توزیع نکردهاند 46 شرکت است که 30 ش//رکت از آن 46 شرکتسودتوزیعکردهاندو61 شرکت یاسودینداشتندیافعالتصمیمیدراین مورد نگرفتهاند. معاون وزیر اقتصاد درباره شرکتهاییکهتاکنونمجامعشانبرگزار نشده، گفت: تنها سه شرکت باقی مانده انتهای سال مالی آن شرکتها سیویکم تیرماه بوده است. یکی از آن شرکتها که برای ما اهمیت ویژهای هم دارد شرکت هلدینگ خلیج فارس است که قانونا تا پایان مهرماه فرصت دارد مجمع خود را تشکیل دهد. این شرکت طی سالهای گذشته س//ود خوبی را تصویب کرده و عدد قابل توجهی از سود صاحبان سهام عدالت از این شرکت ناشی خواهد شد. وی توضیح داد: تا روز گذشته سه هزار و 345 میلیارد تومان سود توسط این 30 شرکت تصویب و تحسین شده که این رقم سهم مشموالن سهام عدالت است، چراکهمجموعهسودتقسیمیشرکتها از این رقم بیشتر است. جزییاتپرداختسود پوریحسینیتاکیدکرد:برایکسانی که سهام تخصیصیافته به آن از محل س//ود و تخفیف و آورده نقدی مجموعا یکمیلیونتومانشدهواینیکمیلیون تومان در سامانه سهام عدالت ثبت شده اس//ت،تاکنونسودیمعادل521 هزار تومان برای عملکرد س//ال مالی 1395 تصویب شده است. بدیهی است افرادی که مقدار س//هام عدالتشان 530 هزار توم//انبودهو074 هزارتومانمابقیرا خود پر نکردهاند 53 درصد از 125 هزار تومان را خواهند گرفت. رییس سازمان خصوصیس//ازی درباره س//ود شرکت هلدینگ خلیج فارس توضیح داد: تصور ما این است که این شرکت بالغ بر 600 میلیارد تومان س//ود داشته باشد و اگر براساسسنواتگذشتهسودداشتهباشد، مجموعسودشرکتهااز0004 میلیارد توم//ان فراتر خواهد رفت که اگر چنین اتفاقی بیفتد، هر سبد سهام یک میلیون تومانیبیشاز051 هزارتومانبرایسال مالی 1395 سود خواهد داشت. وی در پاسخ به ابهام افرادی که میپرسیدند اگر این شرکتها پس از تقسیم سود افزایش سرمایه دهند سهامداران عدالت آنها چه باید بکنند، گفت: اگر ش//رکتی افزایش سرمایه دهد به همان اندازه که افزایش س//رمایه داده، سود از مشموالن کاهش یافته و آنها در افزایش س//رمایه شرکت خواهن//د کرد اما از آنجا که هیچ مصوبه افزایش سرمایهای موجود نیست در این موردصحبتینمیکنیم.

منتظر دس/تور ش/ورای عالی اصل «44»

این مقام درباره زمان پرداخت س//ود س//هام عدالت اظهار کرد: شورای عالی اجرای سیاستهای اصل «44» تصمیم میگیرد چه زمانی سود را پرداخت کند. البته این شورا سابقا کلیات این موضوع را به ما دستور داده است و در کلیات آن هیچ ابهامی وجود ندارد اما یک مورد هست که هیات وزیران یا شورای عالی اجرای اصل «44» قانون اساسی درخواست کردیم ک//ه تعیین تکلیف کنن//د و ما نیازمند یک مصوبه هستیم که اگر انشاءاهلل آن مصوبهصادرشود،سازمانخصوصیسازی خواهدتوانستاجرایدستورکند.رییس سازمانخصوصیسازیافزود:اولینزمانی که بتوانیم سود سهام عدالت را تقسیم کنیم زمانی اس//ت که بتوانیم این سود را از شرکتهای س//رمایهپذیر دریافت کنیم. آنچه تاکنون اتفاق افتاده تصویب وتقس//یمسوداستکهعددآن5433 میلیارد تومان است. وی ادامه داد: بنای ما این نیست که اگر سودی را از شرکتها دریافت میکنیم آن را بلوکه کنیم و آنرا یک جا بپردازیم، اما اگر این کار را کردیم از روی ناچاری بوده. هدف ما این است که به مرور که سود را دریافت میکنیم آن را بین مشموالن تقسیم کنیم و تاکنون 130 میلیارد توم//ان از 3345 میلیارد تومان وصول شده و در حساب سازمان خصوصیسازی وجود دارد و انشاءاهلل تا پایان ش//هریورماه این مقدار به اندازهای برس//د که با دستور ش//ورای عالی اصل »44«مجازباشیمقسمتاولسودرابین مجمعسهامعدالتتقسیمکنیم. عملکرد61سالهخصوصیسازی پوریحس//ینی درب//اره کارنامه 16 سال گذشته سازمان خصوصیسازی و واگذاریکنترلیشرکتهاگفت:درطول 16 سال گذشته شرکتهایی را کنترلی واگذار کردیم، ولی متاس//فانه در فضای عمومی کشور و در برخی جاها این طور وانمودمیکنندکههرجاخصوصیسازی بهصورتکنترلیشرکتهاراواگذارکرده آنجا نابود شده و کارگرها اخراج شدهاند و تولیدنیزتعطیلشدهاست.عدهایاصرار دارند چهره بدی از خصوصیسازی نشان دهند. رییس سازمان خصوصیسازی، ادام//ه داد: آن طور ک//ه ارزیابی کردیم تاکنوندرمجموعشرکتهایواگذارشده کنترلی توسط سازمان خصوصیسازی اش//تغال کاهش نداش//ته، بلکه در آنها افزایش سطح اش//تغال را شاهد بودیم. مظلومیت سازمان خصوصیسازی است که خریدارانش هم تحت فش//ارند و هم افراد خوبی هستند که با اینکه اشتغال را افزایش دادهاند، ولی باز هم در این موارد مورد اتهام قرار میگیرند. وی توضیح داد: درطول61 سالگذشته3171 مورددر لیستواگذاریقرارداشتندکه548 مورد کامال واگذار شده و 176 شرکت خود از بین رفتهاند یا مصوبه انحالل داشتهاند یا ورشکستشدهاندیامسایلیازایندست برایشان اتفاق افتاده و از لیست واگذاری خارجشدهاند،عالوهبرآنها541 شرکت دیگر وجود دارد که در آس//تانه خروج از لیستواگذاریهستند. انتقادهایاشتباه پوریحسینیتاکیدکرد:عدهایانتقاد میکنند که چرا دولت یازدهم این 145 ش//رکت را میخواهد از لیست واگذاری خارج کند. در پاس//خ به آنها باید بگویم که این شرکتها قابل واگذاری نیستند. مثال ش//رکت توزیع ب//رق، گاز و آبفای شهری و صندوقهای حمایت کشاورزی جزو شرکتهای اقتصادی نیستند، زیرا خدمات و کاالهای این شرکتها قیمت تکلیفی دارند و به نوعی دولت برای ارائه ای//ن خدمات یارانه میپ//ردازد و اگر در چنین ش//رایطی این شرکتها را واگذار کنیم به بخشخصوصی نمیتوان گفت قیمتهای تکلیفی را اعمال کن، چرا که بخشخصوصی نباید یارانه بپردازد، لذا یا دولتبایدقبولکندکهاینیارانهرابدهدیا بایدآنراازدریافتکنندگانکاالوخدمات بگیریمکههیچکدامازایندوشرایطفراهم نیس//ت و تا زمانی که این شرایط فراهم نباش//د امکان واگذاری این شرکتها را نداریم. رییس س//ازمان خصوصیسازی در پاسخ به سوال ایسنا که چرا در مقابل آنهایی که به گفته شما غیر قانونی عمل میکنند و بداخالقی میکنند و به جای مراجعه به محکمه در تریبونهایش//ان صحبت میکنند، پس از صحبتهای به گفتهشماغیرقانونیآنها،شمابهمحکمه مراجعهنمیکنید.آیافکرمیکنیدزورتان به آنها نمیرسد، گفت: تذکر شما درست است.اگربخواهیمریشهرابخشکانیمباید همین کار را انجام دهیم یعنی اگر کسی به ما افترا میزند باید علیه آن ش//کایت کنیم.شایداینکهماشکایتنمیکنیماز دلرحمیماستوشایدمیخواهیمفضای کشوررارادیکالینکنیم. تقابلنمیکنیم رییس س//ازمان خصوصیس//ازی ادامه داد: بعضا هم اگر اظهارنظر کننده نماینده مجلس شورای اسالمی باشد این احتیاط بیشتر میشود تا خدایی نکرده احس//اس تقابل بین س//ازمان خصوصیس//ازی و مجل//س ش//ورای اس//المی ایجاد نش//ود. پوریحسینی تاکید کرد: متاسفانه حرفهای دروغی را به ما نسبت میدهند. ما هم امیدواریم با این توضیح دادنها عزیزانمان مطلع شوند و این کار را ادامه ندهند ولی اگر این توضیحات موثر واقع نشد مجبوریم به محکمه برویم و شکایت کنیم، کما اینکه در چند ماه گذشته در دو یا سه مورد مجبور به طرح ش//کایت کیفری ش//دیم اما خودمان دوست نداریم که کار به ش//کایت برسد ولی اگر مجبور شویم این کار را انجام میدهیم. رییس سازمان خصوصیس//ازی در پاسخ به سوالی که نام آن شرکتهایی که علیه آنها اقامه دعوی کردید، چیست، گفت: اجازه دهید ش//کایت به جایی برسد و آنها محکوم ش//وند تا آن وقت نامشان را اعالم کنیم. دوس//ت نداریم تا وقتی شکایت مطرحشده به دادنامه ختمنشده آن را اعالم عمومی کنیم، البته بگذریم که بعضی از جاها قبل از اینکه شکایت به جایی برس//د، موضوع ش//کایت را رسانهای میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.