ورود شاخص بورس به کانال 81 هزار واحد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

این روزها بورس تهران مقداری از رکود خارج ش//ده و معاملهگران بازار سرمایه شاهد شرایط مساعدتری در دادوستدهای تاالر شیشهای هستند. روز گذشته شاخص کل بورس وارد محدوده 81 هزار واحدی ش//د. به گزارش ایسنا، روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران پس از 47 واحد رشد تا رقم 81 هزار و 181 واحدی باال رفت و همچنین شاخص کل هموزن با رشد 26 واحدی به رقم 17 هزار و 823 رسید. شاخص آزاد شناور نیز روز گذشته پس از 394 واحد رشد به رقم 89 هزار و 612 واحدی رسید و شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 250 و 123 واحد رشد کردند. شرکت ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گلگهر و بهپرداخت ملت بیشترین تاثیر مثبت را روی دماسنج بازار داشتند و در طرف مقابل پتروشیمی پردیس، آسان پرداخت پرشین و گسترش نفت و گاز پارسیان کفه منفی تاثیر بر ش//اخص را برعهده گرفتند. در معامالت روز گذشته در گروه فلزات اساسی روند غالب سهمها رو به افزایش بود، هرچند نمادهایی همچون س//رمایهگذاری توکافوالد و ف//رآوری مواد معدنی ایران روند کاهشی در قیمت پایانی را تجربه کردند. اما در گروه استخراج کانیهای فلزی نمادهایی با بیشترین حجم معامله روند رو به افزایشی در قیمت آخرین معامله را از خود نشان دادند. در گروه خودرو نیز نیمی از نمادها روند رو به افزایش//ی در قیمت سهام خود را تجربه کردند و نمادهایی همچون ایرانخودرو، سایپاآذین و گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو روند رو به کاهشی را در قیمت پایانی دیدند، هرچند این روند چندان زیاد نبود. در بازار روز گذشته گروههای یارانه، فلزات اساسی و خودرو با بیشترین حجم و ارزش معامالت در صدر برترین گروههای صنعت قرار گرفتند. صدرنش//ینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سالمین، ملی مس، بهپرداخت ملت، پشم شیشه ایران، مس ش//هید باهنر، ایران یاسا تایر و رابر و کشت و صنعت چین چین بود. این در حالی بود که گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، پتروشیمی پردیس، آسان پرداخت پرشین، قند شیرین خراسان، سرمایهگذاری صنعت بیمه، تایدواتر خاورمیانه و سیمان شاهرود با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند. سهامداران بورسی روز گذشته برای خرید بهپرداخت ملت، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام کارت اعتباری ایرانکیش، سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران، واحدهای صندوق کیان و پارند پایدار سپهر و اوراق مشارکت کارکنان نفت بیش//ترین تقاضا و طوالنیترین صفه//ای خرید را ثبت کردند. ارزش معامالت بورس تهران در چهارمین روز معامالتی این هفته به بیش از 189 میلیارد تومان بالغ ش//د که این رقم ناش//ی از دست به دست شدن 602 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 58 هزار و 337 نوبت دادوستد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.