قيمت همه كاالها جهاني شده بهجز سنگآهن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس كميس//يون اقتصادي مجلس خواستار پايان قيمتگذاري دولتي در صنايع بااهميت كش//ور از جمله صنعت سنگآهن شد.

محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به احتمال تغيير تيم اقتصادي دولت خواستار تغيير نگرش دولت دوازدهم در مبحث قيمتگذاري و مداخله در فضاي قيمتگذاري و كسبوكار بنگاههاي اقتصادي و صنايع شد.

نماينده كرمان با بيان اينكه ش//ركتهاي فوالدي محص//والت خ//ود را ب//ه قيم//ت جهاني ب//ه مردم و مصرفكنندگان عرضه يا صادر اما با دخالت وزارتخانه مربوطه مواد اوليه خود را با قيمت يارانهاي و كمتر از نرخهاي جهاني دريافت ميكنند اين پرس//ش مهم را مطرح كرد كه در اين شرايط آيا مصرفكنندگان فوالد در ايران 30 درصد پايينتر از قيمتهاي جهاني فوالد را ميپردازند كه توليدكنندگان آن، مواد اوليه خود را حداقل 30 درصد ارزانتر از قيمتهاي جهاني يا كمي بيشتر تحويل ميگيرند و اينكه آيا صادرات محصوالت فوالدي كه در س//الجاري و سال گذشته با موفقيت انجام شده زير قيمتهاي جهاني بوده است؟

پورابراهيمي در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص چگونگي وضعيت اين صنعت در س//اير كشورها با ذكر اين نكته كه در همه جاي دنيا قيمتگذاري محصوالت سنگآهني تابع قيمتهاي جهاني است، اظهار داشت: هماكنون قيمت كنسانتره تحويلي شركتهاي معدني به فوالديها حدود 40 تا 45 درصد پايينتر از قيمت جهاني اس//ت و قيمت گندله هم دستكم 30 درصد با قيمت جهاني فاصله دارد و اين در حالي است كه مبناي فروش شركتهايي همچون مس، نرخ بازار LME و جهاني است و تداوم كنترل نرخ سنگآهن در داخل كشور عجيب بوده و از تمايل دولت براي تثبيت شرايط ويژه براي فوالدسازان داخلي حكايت دارد.

وي گفت: اگر قرار اس//ت كه ش//ركتهاي فوالدي خوراك ارزان دريافت كنند، اين وظيفه ايميدروس//ت كه از محل معادن خود در اين خصوص اقدام كند در حاليكه شاهد هستيم س//ازمان دولتي ايميدرو خود يكي از صادركنندگان س//نگ خام در رينگ صادراتي بورس كاال اس//ت و حتي براي مص//رف كارخانههاي داخلي با قيمت جهاني عرضه ميكند.

اين عضو شوراي عالي اقتصاد يكي از عواقب دخالت دولت در قيمتگذاري را تش//ويق معادن خصوصي به خام فروش//ي و صادرات سنگآهن خام عنوان كرد و گفت: اين موضوع بارها مورد تاكيد مقامهاي عاليرتبه نظ//ام براي جلوگيري از آن بوده اس//ت چراكه وقتي مع//ادن نيمهدولتي بزرگ كش//ور را مل//زم به تحويل و تامي//ن م//واد اوليه كارخانههاي ف//والدي به قيمت ياران//هاي كردهايد و از طرفي ش//ركتهاي فوالدي از تامي//ن مواد خود با اين ش//يوه قيمتي اطمينان دارند هيچگاه مواد اوليه خود را از بخشخصوصي و به قيمت واقعي نميخرند.

وي اضافه كرد: بنابراين مش//اهده ميش//ود بخش خصوص//ي راهي جز صادرات به ش//يوه خ//ام و عدم س//رمايهگذاري براي فرآوري ندارد و اينگونه اس//ت كه ذخاير س//نگآهن كشور كه ميتواند موجب ايجاد ارزشافزوده و اس//تفاده ش//ود بهدليل سياس//تهاي غلط وزارتخانه مربوطه س//االنه به صورت خام خوراك كارخانههاي چيني را تامين ميكنند.

ب//ه گزارش تس//نيم، رييس كميس//يون اقتصادي مجل//س از دو راه//كار عملي براي تع//ادل در روابط فوالدسازان و سنگآهنيها سخن گفت و افزود: عرضه محصوالت سنگآهني در رينگ داخلي در بورس كاال با سه تا پنج درصد زير قيمت جهاني و در صورت نبود خريدار عرضه در رينگ صادراتي با قيمتهاي جهاني صورت پذيرد كه هنگام عرضه بخشخصوصي واقعي نيز در هر دو رينگ ميتواند حضور داشته باشد و بين عرضهكنندگان رقابت نيز ايجاد ميشود.

وي ادام//ه داد: قيم//ت توافق//ي بي//ن خريداران و فروشندگان براساس جهاني به گونهاي تعيين شود كه موجب زيان مالياتي دولت و شهرستانها و استانهاي محروم و توليدكننده سنگآهن نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.