سيمان تا آذر گران نميشود

دبير انجمن سيمان:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينكه قيمت سيمان در 9 ماهه نخست امسال تغييري نخواهد كرد، گفت: قيمت پايه س//يمان گران نشده اما برخي خردهفروشيها هزينههاي حملونقل را لحاظ كرده و همين امر موجب افزايش قيمت س//يمان شده است.

عبدالرضا ش//يخان با اش//اره به اينكه آمارها نشان ميدهد در سه ماهه امس//ال بازار خريد و فروش مصالح س//اختماني نسبت به مدت مش//ابه سال گذشته رش//د 1/96 درصدي را شاهد بوده است، اظهار داشت: با توجه به اين رشد قيمت سيمان در 9 ماهه نخست امسال تغييري نخواهد كرد.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان افزود: تغييرات قيمت س//يمان در سه ماهه پاياني س//الجاري آن هم با ارزيابي بازار اعالم خواهد شد.وي در پاسخ به اينكه با وجود صحبتهاي شما اما شرايط بازار از افزايش قيمت سيمان حكايت دارد، گفت: قيمت پايه سيمان گران نش//ده اما برخي خردهفروشيها هزينههاي حملونقل را لحاظ كرده و همين امر موجب افزايش قيمت سيمان شده است.

شيخان در توضيح اين موضوع گفت: در حال حاضر هر تن سيمان فل//هاي در درب كارخان//ه تني 110 تا 115 هزار تومان اس//ت اما با محاس//به 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده و هزينه حملونقل حدودا هر كيسه 50 كيلويي سيمان در خردهفروشيها كمتر از هشت هزار تومان است.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان تصريح كرد: برخي خردهفروش//يها هزينه حملونقل بيشتري را بايد پرداخت كنند به همين دليل قيمت هر كيس//ه 50 كيلويي سيمان به بيش از هشت هزار تومان ميرس//د اما اعمال اي//ن هزينهها به معني گراني قيمت پايه سيمان نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.