كارخانه ايرانخودروي كرمانشاه افتتاح شد

با حضور معاون اول رييسجمهور؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايكوپرس- كارخانه ايرانخودروي كرمانش//اه با ظرفيت اس//مي س//االنه توليد 30 هزار دس//تگاه و در دو شيفت كاري باهدف توسعه صادرات با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، مديرعامل و جمعي از مديران ارش//د گروه صنعتي ايرانخودرو افتتاح شد.

كارخانه ايرانخودروي كرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان كرمانشاه است كه در سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال به بهرهبرداري رسيد.

در فاز نخست اين كارخانه و در يك شيفت كاري، ساالنه 51هزار دستگاه پژو پارس توليد ميشود كه اين ميزان در دو شيفت كاري به ساالنه 30 هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.

ب//ا بهرهبرداري از اين كارخانه به طور مس//تقيم براي حدود 300 نفر فرصت ش//غلي فراهم ش//ده اس//ت. محصوالت توليدي كارخانه ايرانخودروي كرمانش//اه مطابق با استانداردهاي روز كيفي، توليد و قابليت صادرات به بازارهاي منطقه به خصوص كشور عراق را دارد.

عمليات اجرايي اين كارخانه ازس//ال 94 آغاز ش//ده بود و تمامي فرآين//د طراحي، توليد، س//اخت ونصب تجهيزات بدون اس//تفاده از مشاوران خارجي و با همت و تالش مهندسان ايرانخودرو و شركت تام انجام شده است.

كارخانه ايرانخودروي كرمانشاه در 30 هكتار و در شهرك صنعتي صحنه واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.