استانداردآاليندگيخودروهابايدبهيورو5 ارتقايابد

براساس برنامه راهبردي صنعت خودرو تا سال ؛1400

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تاسال0041 استانداردآاليندگيخودروهايتوليدياز سوي خودروسازان داخلي بايد به سطح يورو 5 ارتقا يابد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم »برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتشر كرد كه در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت كشور پيشبيني شده است. بخش//ي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به »برنامه راهبردي صنعت خودرو« است.

در برنامه راهبردي صنعت خودرو راهكارهايي در زمينه توسعه و گسترش كمي و كيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزههاي مختلف پيشبيني شده كه از جمله آن ارتقاي استاندارد آاليندگي خودروهاي داخلي است.

ب//ه گزارش ايس//نا در اين زمين//ه در برنامه راهبردي صنعتخودروپيشبينيشدهكهدرسال0041 استاندارد آاليندگي خودروهاي داخلي بايد به س//طح يورو 5 ارتقا يابد.اي//ن هدفگذاري در حالي اس//ت كه در حال حاضر خودروهاي داخلي با اس//تاندارد آاليندگي يورو 4 توليد و عرضه ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.