ثبات در بازار خودروهاي داخلي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اين هفته قيمت خودروهاي داخلي در بازار تغيير خاصي نسبت به نرخ اين محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

قيمت برخي خودروهاي داخلي به شرح زير است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.