ورود به جهان ساختگی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مه/ر- جیمز باند با فیلم جدی//دی در نوامبر 2019 راهی پردههای نقرهای میشود. تهیهکننده این فیلم دیروز با اعالم این خبر افزود: هنوز روش//ن نیست چه کسی نقش مشهورترین جاسوس بریتانیایی را بازی خواهد کرد. ائو پروداکش//نز و امجیام استودیوز دیروز با صدور اعالمیه مشترکیاعالمکردندبیستوپنجمینفیلم»جیمزباند«8 نوامبر9102 در سینماهای آمریکا روی پرده میرود و اندکی بعد از آن بریتانیاییها به تماشای آن مینشینند.

هنوز عنوان، اس//امی بازیگران یا اطالعات بیشتری در این باره اعالم نشده است. در حالی که بازیگر نقش جیمز باند در چهار فیلم اخیر دنیل کریگ بود، روش//ن نیست چه کسی در فیلم بعدی در نقش جیمز باند ظاهر خواهد ش//د. »اسکای فال« محصول2102 و »اسپکتر« محصول 2015 از جمله این فیلمها بودند و فیلم آخر به تنهایی 880 میلیون دالر در بازار جهانی فروش کرد .

مدتهاست ایفای نقش جیمز باند بعدی به موضوع حدس و گمانها بدل شده و این در حالی است که دنیل کریگ 49 ساله سال قبل گفت مطلقا دوست ندارد بار دیگر در نقش جیمز باند حاضر شود.

در همین حال بازیگران دیگری چون ادریس البا، تام هیدلستون و تام هاردی به عنوان کاندیداهای بالقوه مطرح هستند تا در صورت سماجت کریگ بر نظرش، جای او را در نقش مامور مخفی 007 س//ازمان6IM بگیرند.مجموعه»جیمزباند«پرسابقهترینمجموعهساختهشدهدرتاریخ سینماس//ت و بازیگرانی چون شان کانری، راجر مور و پیرس برازنان در نقش او بازی کردهاند. فیلمنامه فیلم جدید را نیل پورویس و رابرت وید که نویسنده چهار فیلم اخیر بودهاند، مینویسند.

بنیامین بهادران- گروهی از فارغالتحصیالن تازه نقاشی دانشگاه هنر با همکاری و حضور برخی فارغالتحصیالن و دانشجویان دیگر دانشگاهها در نگارخانه الله، نمایشگاه گروهی با عنوان »آستانه جهان س//اخته« ترتیب دادند. عم//اد مردانی و حمیدرض//ا آزاد جدا از حضور آثارش//ان خود در پدید آمدن این گردهمایی نقاشانه نقشی اساسی و تعیینکننده داشتهاند. در بخشی از استیتمنت نمایش//گاه به قلم عماد مردان//ی میخوانیم: ...» »جهانساخته«باآغشتنواقعیتبهخصوصیاتی چون وهم، خیال ...و قلمرو جدیدی ایجاد میکند وسعیداردهمچونوضعیتیکهسرشارازواقعیت است به چیزی فراتر از خود اشاره کند«. در اینجا تالش بر آن بوده عنوان مجموعه آثار با نام »جهان ساخته« شرح داده شود و یکی از نقاطی که تاویل آن میتواند سویهای سیاسیتر بیابد چراکه امکان بحرانی کردن وضعیت با تفحص در مساله ایجاد قلمروی نو و تازه در معاصر خود افزایش مییابد.

با همدانشگاهیها نشستیم و درباره کارهای کس//انی که اکثرا چند س//الی اس//ت در جریان رویدادهای نقاشانهشان هستیم گفتوگو کردیم. این نکته که تعدادی آثار بودند که در نشست با عم//اد مردانی و حمیدرضا آزاد با توافقی جمعی به تحلیل آنها نپرداختیم، چراکه اساسا رویکرد چنین گردهماییهایی، برپایی فضایی است برای به اشتراکگذاری روشها و بیانهای گوناگون هر چند دور از فضای تحلیل و کاوش در نظریه باشند و البته نکته دیگر که بر سر تجربهگرایی است. به هر روی آنچه در ادامه میخوانید چکیده و حاصل گفتوگویی سه نفره است که در آن تالش شده در نهایت صمیمیت، قاطعیت حفظ گردد و اثر به مثابه یک سوژه بیانگر نقد شود.

بهادران: »اتوپیا در دور دست« یادآور بخشی از فضای نقاش//ی امروز ماست که با تفحص و در س//از و کار فرم این اندیش//ه بر ما وامیدارد که اساسا ایده قابل بس//ط و تعریف است اما گویی شیوه برخورد با تکنیک به دور از اولویت محتوایی برخوردی دمدستی به نظر میرسد. به این منظور که انتخابهای آرتیست در حدود اثر کامال از پیش موجود به نظر میرسد.

آزاد: یکی از دالیلی که ما را بر آن داشت این نقاشی اثر قادر منصوری را برای نمایش برگزینیم مرکززدایی موجود در کار بود و در واقع بیان اثر که به نظرم خیلی نترس و جسورانه آمد در خود چالشی ایجاد میکند تا دست کم به فضای تازهای دست پیدا کند.

بهادران: درباره کار امیرحسین اسدی با عنوان »گروتسک شماره .5 «

مردانی: با شناختی که ما از فضای کارهای او سراغ داریم، قسمی جستوجوگری است، همین کار در پروسهای طوالنیمدت و جستوجوگرانه شکلگرفتهاست.مسیرتجربهگریکهمیخواهد کارکردیجدیدازعناصرتولیدکند.بهعنوانمثال در همین اثر طوری با این رنگ زرد برخورد شود که با وجود روشن و گرم بودن اتفاقا بعد ایجاد کند و در پالن دوم اثر به مشاهده و درک درآید.

آزاد: یکی از فضاهایی که به عنوان درگیری و چالششخصیذهننقاشاست،عالقهوشناخت فضای قرن نوزدهم و بیستم است. شاید نتوان از این کار خوانش دقیقی بدون برخورد و اشارهای به آثار هانری ماتیس داش//ت. به هر روی برخی هنرمن//دان با ارجاع کار میکنند یا برای همین رنگ زرد احتماال با فضای گوگن باید آشنا باشی تا خاستگاه این عنصر را جستوجو کنی.

مردانی: البته همین چالش خودخواسته است چراکه این چالش میتواند سبب آن شود که ایده اولیه نقاشانه کنار بایستد و پیام خیلی در پوسته اول خود را نشان ندهد اما چیزی که با خود فکر میکردم این بود که امیرحسین در سیر واکنش به عناصر بصری اولویتمند نیست.

بهادران: آثار درسا اسدی »بدون عنوان« روی دف. ب//ه هر حال حضور این جنس از انتخاب در بستر اجرای نقاشی با توجه به زمینههای فرهنگی که برخی ریشه در سنت دارند قابل بحث است که در نهایت این ش//یوه ارائه اثر با این متریال و ویژگیها چه کارکردی ایجاد میکند.

آزاد: خب این تبدیل به راهکاری هم شده است که خیلیها هیچ توجیهی که چرا در فرم دایره کار میکنند ندارند، طرف کار دیگری میکرده بعد دیده که خب اگر این فرم دایره را انتخاب کند بر دیده شدن و حتی فروش اثر تاثیر دارد، نمیدانم چرا االن چنین چیزی مد ش//ده است. البته من کارهای درس//ا را در قالب چیدمان دیده بودم و ما متاسفانه در این مکان فعلی امکان استفاده از مدیاهای دیگر را اساسا نداشتیم.

مردانی: به نظر من در این اثر این فضا بسیار توجیهپذیرتر اس//ت که در چارچ//وب دایره قرار بگیرد تا تصویر منظرهای به اصطالح ش//رقی و البته آثار این هنرمند اس//تفاده از اس//طوره را به خوبی نشان میدهد.

احس//ان منصوری هم از دیگر کسانی بود که با اثری با عنوان »رسوب ساختگی« که تابلویی از پروژه پایان دوره کارشناس//ی وی بوده در این نمایش//گاه حضور دارد، چنانکه از اثر پیداس//ت استفاده مکرر و درهم پیچیده از مفاهیمی چون طبیعت و اقلیم به فرمهای اس//تیلیزه و انتزاعی دست یافته است و این به نظر میرسد یک نتیجه از پروسه ایدهپردازی اوست.

درب//اره »لرزش بیپایان یک رقص حرکتی« که تصویر چاپ شده و ارائه شده از نقاش با خود اثر از نزدیک در جزییات پردازش دچار اختالفاتی بود پرسیدم:

مردان//ی: برخورد با این کار اینگونه بود که در استیتمنت هم به آن اشارهای کردم، فضایی است که واقعی است ولی گویا بیش از حد واقعی است. تصور کن در یک فیلم کارگردان به سراغ سوژهای واقع//ی میرود یک رویداد واقعی و حتی موجود در طبیعت، مانند تصاویر پرسونای برگمان گاهی شدت بیان واقعگرایانه به حدی است که شاید به سادگی قابل دریافت نباشد.

ح//اال به حرف خودت برمیگردم، این اثر اگر عکاسی بود دیگر این حرف مصداق پیدا نمیکرد و حاال در مدیوم نقاشی در مسیری پیش میرود که مفهوم اثر با ویژگیهای بصری موجود در آن این امکان را تا حدی مییابد که به چیزی فراتر از خود زنبور یا زنبورها دست یابد.

در تابلوی »قعر« از خاطره عزیزجاللی یکی از موارداولیهویژگیبصریکاردرنوعیترکیببندی جسورانه است که در ابتدا با ایجاد حسی از ایستادن در لبه یک پرتگاه به وضوح توجه به خود جلب میکند. آنچه در این نقاش//ی قابل تامل به نظر میرسد در پس این ترکیببندی ترسآور رابطه میان عناصر بصری است.

مردانی: به نظرم این کارکرد فضا و جنسیت رنگ که خیلی روحی است با تک فیگور موجود به سمت رویا شدن پیش میرود.

آزاد: از طرفی جهت به خصوصی حتی برای فیگ//ور نمیتوان در نظر گرفت که آیا به س//وی پرتگاه در حرکت است یا خالف جهت آن و البته در خود نوع رنگپردازی در مراحلی حتی با تضادی اساس//ی در برابر آن پرداخت رقیق اولیه در رنگ مواجه میشویم.

نیلوفر نادری هم در این نمایش//گاه با فضای ش//خصی خود با نقاش//ی »آیدا در حال خواندن نام//های در داخ//ل اتاق قرمز ب//ه تقلید ویلهلم همرسهوی« حضور پیدا کرد. فضایی تخت همراه با ایجاد چالش در مساله پرسپکتیو و تالش برای دس//تیابی به گونهای فضای بصری متفاوت و از س//ویی کالژگون بودن برخی تابلوهای وی این ام//کان را میدهد تا نقاش ب//ا تکرار یک فضای کلی مش//خص به جزییات در چیدمان فرمهای گوناگون فکر کند.

ابوالفضلابراهیمی،بدونعنواندرنقاشیهایش عریانتر از بسیاری از یک قاب مقدس شکسته و پرترهای مبهم و مخدوش و تیره صحبت میکند. نقاشیها در عین کوچکی در اندازه اما به وسعت فضایی را ایجاد میکند که امکان تاویل و برداشت ش//خصی مخاطب و فری//اد را به نوعی همزمان پذیرا میشود.

آزاد: در اثر مهتاب الماسیان آنچه با توجه به سوژه اثر مورد تامل است، تکنیک فتواچینگ در کار اوست.

مردانی: کانس//پت با تکنیک در ارتباط است. نقاش معتقد است تالشش بر بارزدایی از اشیا از پیش شناخته شده است.

در ادامه به بحث و گفتوگو درباره اثر »قارقا« از رضا جماعتی پرداختیم که از حیث برخورد با سوژه به صورت مجرد و براساس عنوان که داللت مستقیم بر کالغ دارد موفق بوده و درواقع اثر شاید بتوان گفت به نوعی در تالش است تا با سوژههایی از پیش فهمیده ش//ده و با درک از پیش موجود در مخاطب روایتی را ادامه دهد، شاید اینکه اگر این یک کالغ مرده اس//ت، نقاش در تالش است مخاطب را با الشه پرندهای روبهرو کند که عموما به خاطر طبیعتش از دیده شدن آدمیان جسدش پنهان است و مرگش غیر قابل دیدن.

پی//ام قلیچی به ط//ور کلی گوی//ی دقت به خصوصی در کاراکترسازی و کاراکترپردازی دارد و البته در پروسهای زمانبر در حال کشف و بسط فضایی است که حتی پتانسیل این را دارد تا در مقامیکبیانیهسیاسی،یکنگاهزیباییشناسانهو یک رویداد، خود را بسازد و همزمان ویران کند.

پارمیدا فرهمند از دیگر ه//م دورهایها بوده و هس//ت که به شدت در آثارش از فضای ذهنی ریاض//یوار خود پیش از آنکه ب//ه طور جدی و درواقع آکادمیک وارد حوزه هنر و نقاش//ی شود، بهره میبرد.

در نهای//ت بعد از مرور کامل نقاش//یهای به نمایش درآمده به س//راغ کاره//ای خود عماد و حمیدرض//ا رفتیم و مفصل بر س//ر دغدغههای اساسی در نقاشی و از سویی پیوندهای اجتماعی و از طرف دیگر برخورد و زاویه با تکنیک صحبت بهمیانآمد.البتهآنچهدراینمتنیارایگنجاندن داشت خالصهای از گفتوگوی سه نفرهمان بود درباره نقاشی)هایمان(، آنچه تا به امروز آموختهایم، آنچه تجربه کرده و یافتهایم و البته بزنگاههایی که خود حسی مبهم و غیرقابل اعتماد به آن داریم، به هر روی این مجموعه شایسته آن بود که بیش از این انتقادی و با جزییات بیشتر مورد بحث قرار گیرد که روی داد اما در چنین فرصتی اندک بنا بود گزارشوگفتوگوییبانگاهیکلیبهاینمجموعه به دست مخاطبان و عالقهمندان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.