فرشته طائرپور : وزیر ارشاد با البی انتخاب نشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فرش//ته طائرپور نوشت: »اگر قرار است دولت محبوب دوازدهم، تحت جریانهای فشار، بر سر ترکیب کابینهاش معامله کند، بهتر است وزارت ارشادش را از دایره ملتهب این معامله بیرون نگه دارد و فراموش نکند که در چالش میدان هنر و فرهنگ، این نامها و نس//بتها و سفارشها نیستند که مصونیت و امنیت میآورند چراکه اگر چنین بود وزیر قبلی ارشاد، با آن شناسنامه مبرهن، از انواع حملهها جان سالم به در برده بود و هنوز وزیر مانده بود.«

به گزارش ایسنا این تهیهکننده سینما و صاحبنظر که آثاری چون »آینههای روبهرو«، »گلنار« و »زن دوم« را در کارنامه هنریاش دارد، در این متن آورده است: یاحفیظیاامین ایام، ایام گمانهزنیهای کابینهای است. حتما البیها در دل دولت و مراکز قدرت، فعال ش//دهاند و اسامی جدید و قدیم دارند ردوبدل میشوند.

خبره//ای موث//ق و ناموثقی هم که به ملت میرس//د، گمانهزنیهای مردمی را در نوع خودش فعال کرده است. در عالم سینما نیز زمزمههای تغییر وزیر ارشاد باال گرفته و دارد به امواج حیرت و نگرانی در این دریای آرام- حرام، دامن میزند.

اصوال کوتاهی دورههای مدیریت در حوزه فرهنگ و هنر، همواره فرصتسوز بوده و انجام هر اقدام کارسازی را توسط وزیر و مدیرانش دشوار کرده و در نتیجه سامانیابی اوضاع فرهنگ و هنر را به تعویق انداخته است.

»سرگشتگی« جامعه هنری کشور باتوجه به دیربازده ب//ودن طرحها در این حیطه، با هر ی//ک از این تغییرات، ب//ه خصوص وقتی نوی//د بهبود اوضاع نیز از آن ش//نیده نمیش//ود، افزایش نگرانکنندهای پی//دا میکند که قابل انکار و اغماض نیست.

از منظر جامعه هنری و به خصوص س//ینمایی کشور، صالحی امیری با همه حسن و عیبش، مردانگی کرد و در شرایطی بحرانی سکان کشتی فرهنگ را به دست گرفت و انصافا آنرا با مهارت در دل امواج کوچک و بزرگ هدایت کرد تا به ساحل انتخابات دولت جدید برسد.

س//ینماگران ایرانی نیز در این بزن//گاه، بیاعتنا به هر حاشیه و شایعه و محاسبهای و فارغ از هر فشار یا تحریکی، با وزیر ارشادش//ان در دفاع از تداوم دولتی که بزرگترین امتیازش تعادل، تدبیر، شجاعت و ترکیب شایسته کابینهاش بود، همسو و همراه شدند.

صالحیامیری شاید هنوز مهلت کافی نداشته تا کاری کارستان در حوزه وزارتی خودش انجام دهد و نامش مانند ظریف و زنگنه و هاشمی برجستهتر از سایر وزرا نوشته و خوانده شود اما همه دیدیم که چگونه مردانه در روزهای سخت و ناپایدار، به کمک دولتی آمد که خود نزدیک بود در نیمه راه، تحت فشارهای پیدا و پنهان، به کارش خاتمه داده شود و کارهایش در حوزههای مختلف عقیم بماند.

برای قصهس//ازان، اینگونه رفتارها، ش//ایان اعتناست و فراموش نمیشود.

اکن//ون قص//ه تغیی//ر او در نیم//ه راه، توس//ط همان دولت، ب//رای راویان قصههای تاریخ//ی این روزگار، قصه خوشفرجامی نیست و قهرمان ندارد.

سینمای کشور هوشمندانه به خاطر سپرده و میسپرد که صالحی امیری در همین دوره کوتاه:

ب//رای دفاع از دولت//ی که منتخب ملت ب//ود صادقانه تالش کرد؛

برای اس//تقبال مردم از س//ینما و تئاتر و موس//یقی و هنرهای تجسمی ارزش قائل شد؛

برای خطای گفتاریاش در التهاب انتخابات، از جامعه سینمایی متواضعانه عذرخواهی کرد؛

برای مدیریت سینما، آگاهانه دست در دست مسووالن صنفی گذاشت؛

ب//ه حرکته//ای موس//وم ب//ه دلواپس//ی پاس//خهای محافظهکارانه و عافیتطلبانه نداد؛

ادبیاتش با الحان تهدید و توقیف و تحریم آلوده نشد؛

در مس//یر دفاع از حقوق اجتماعی هنرمندان )مالیات و بیم//ه (...و ب//ا اقتدار و تعصب به می//دان آمد و حال اگر قرارست دولت محبوب دوازدهم، تحت جریانهای فشار، بر س//ر ترکیب کابینهاش معامله کند، بهتر اس//ت وزارت ارش//ادش را از دایره ملتهب این معامل//ه بیرون نگه دارد و فرام//وش نکند که در چالش میدان هنر و فرهنگ، این نامها و نسبتها و سفارشها نیستند که مصونیت و امنیت میآورن//د؛ چراکه اگر چنین بود وزیر قبلی ارش//اد، با آن شناس//نامه مبرهن، از انواع حملهها جان سالم به در برده و هنوز وزیر مانده بود.

معامله بر سر سرنوشت جامعه هنری و تولیدات هنری، جز با هنرشناس//ان یا حداقل هنر دوس//تان، راه به جایی نمیبرد؛ به خصوص به جایی که استقرار در آن، برای یک دولت، دوام و تفاخر داشته باشد.

یادمان باش//د که سینماگران هوشمند ایرانی، بیش از آنکه اهل پیروی باشند، اهل پیشرویاند لذا هر وزیری را به خصوص اگر توهم مهار کردن داشته باشد، تاب نمیآورند. این جماعت اگر وزیری را بپسندند، صادقانه با او و مدیرانش همدلی و همراهی به خرج میدهند.

و اگر نپس//ندند، به راههای بسیاری که در این سالها ب//رای فاصله گرفت//ن با وزارت ارش//اد و وزیرش یافتهاند، قدم خواهند گذاش//ت؛ فاصلهای که دودش در چش//م هر دولتی میرود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.