خالق »ارباب حلقهها« باز هم سوژه فیلم شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- کارگردان فنالندی روایت جدیدی از زندگی جیآرآر تالکیننویسنده مطرح انگلیسی- را جلوی دوربین میبرد.

ورایتینوشتکمپانیهای»فاکسسرچالیت«و»چرنیناینترتینمنت« ازسال3102 پروژهساختفیلمزندگیجیآرآرتالکین،رماننویسمطرح انگلیسی را در دست داشتند و اخیرا اعالم کردند دمکاروکاسکی فیلمساز فنالندی ساخت این اثر را به دست گرفته است.

تالکین که بیش//تر برای نگارش مجموعه رمانهای »ارباب حلقهها« و »هابیت« ش//هرت دارد، سال 1973 درگذشت اما طی دهههای اخیر مجموعه فیلمهای سینمایی پرفروشی براساس کتابهای او روی پرده رفته است.

دیوید گلیس//ون و اس//تفن برزفورد نویس//ندگان فیلمنامه این اثر زندگینامهای هستند و بیشتر روی موضوعاتی چون عشق، دوستی، الهام هنری،دورانمدرسهوجنگجهانیاولدرزندگیتالکینمتمرکزشدهاند. کاروکاسکی فیلمهایی چون »خانه پروانههای سیاه«، »قلب شیر« و »تام اهل فنالند« را کارگردانی کرده است.

پیش از این هم اعالم ش//ده بود فیلمی به نام »میانزمین« داستان زندگی تالکین نویسنده انگلیسی را- از تجربیات او در زمان جنگ جهانی اول تا جایی که نگارش رمانهای »ارباب حلقهها« و »هابیت« ختم شدهروایت میکند. انگوس فلچر پس از شش سال تحقیق در مصاحبهها و آرشیوهای مربوط به تالکین متن فیلمنامه این پروژه را به نگارش درآورد. جیمز استرانگ که پیشتر هم در ساخت قسمتهایی از »داونتاون ابی« دست داشته، کارگردانی »میانزمین« را بر عهده گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.