درگذشت رییس جشنواره فیلم وین

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- هانس هرش، رییس جشنواره بینالمللی فیلم وین در 64 سالگیدرگذشت.اسکریندیلینوشت:هانسهرش،رییسفستیوالفیلم وین که 20 دوره از این رویداد بینالمللی را برگزار کرده بود، در 64 سالگی درگذشت. او زمانی که برای مالقات با آبل فرارا، کارگردان آمریکایی به رم رفته بود، در اثر نارسایی قلبی جان خود را از دست داد.

هرش از سال 1997 ریاست این جشنواره فیلم را بر عهده گرفت. او کهمتولدسال2591 دراتریشبود،پیشازقبولسمتریاستفستیوال وین، در حوزه نقد فیلم فعالیت داشت. رییس جشنواره بینالمللی فیلم وین دو س//ال قبل در جریان پنجاهوچهارمین جشنواره وین اعالم کرد سال 2018 آخرین دوره ریاست او خواهد بود. پنجاهوپنجمین فستیوال بینالمللی فیلم وین قرار است از 19 اکتبر تا 2 نوامبر برگزار شود. گروه رسانهای این جشنواره سینمایی با انتشار بیانیهای شوک و تاسف خود را از شنیدن این خبر اعالم کرده و قول داده این دوره جشنواره طبق خواستهها و معیارهای هرش برگزار شود. جشواره فیلم وین اتریش از سال 1960 به صورت ساالنه در ماه اکتبر برگزار میشود. میانگین بازدیدکنندگان از این رویداد سینمایی که در آن فیلمهای داخلی و بینالمللی در ژانرهای مختلف نمایش داده میشود، حدود 75 هزار نفر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.