بررسی تاریخچه پنج دوره ضبط صفحه گرامافون

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نشس//ت »بررس//ی تاریخچه پنج دوره صفحه گرامافون توسط اس//تادان موسیقی ایران در دوره قاجاریه« در جشنواره »تابستان، فصل مهربانی« با حضور بهروز مبصری، پژوهشگر موسیقی مرداد و شهریور در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.

در این برنامه »تاریخچه پنج دوره ضبط صفحه گرامافون از ضبط صدای مظفرالدین ش//اه قاجار تا سال3921 شمسی« در 3 نوبت شنبهها 7 و12 مرداد و 4 شهریور ساعت 18 با حضور بهروز مبصری پژوهشگر موسیقی و اهالی موسیقی مورد بررسی قرار میگیرد .

عالقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند به فرهنگسرای ارس//باران واقع در خیابان دکتر علی ش//ریعتی، باالتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.