انقالباينترنتاشيا

نگاهي به دستاوردهاي گريز از محدوديت زمان و مكان؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

درسالهاياخيرپديدهنوظهوريبهناماينترنت اشياتحوالتينوينرادرحوزهفناوريهاياطاعاتي بهوجودآوردهكهبرخيازكارشناسانرابرآنداشته استتاازآنباعنوان»انقاباينترنتاشيا«يادكنند. دليل اين اهميت در امكان كنترل از راه دور مكان استكهپديدهايبيسابقهمحسوبميشود.

اهميت اينترنت اشيا تنها در كنترل تجهيزات سبك منزل همچون روشن و خاموش كردن برق يا كولر يا يخچال نيس//ت بلكه اين اهميت زماني دوچندان ميشود كه اين تكنولوژي وارد صنعت، تجارت جهاني و حمل و نقل و راهداري ميشود. در اينجاستكهاينترنتاشياديگريكفناوريلوكسيا غيرضرورينيستبلكهبهپديدهايدراندازهعظمت واژه »انقاب« تبديل ميش//ود كه بايد خودمان را از ح//اال براي وقوع آن در حوزه فناوري اطاعات و ارتباطات،صنعتواقتصادآمادهكنيم.

در راستاي پيادهسازي اين تكنولوژي در كشور طرح كان اينترنت اش//يا در ايران در پژوهشگاه ارتباطاتوفناورياطاعاتدرحالتهيهوقراراست نقشه راه IOT در ايران باشد؛ در كارگروه طراحي اينترنتاشيادركشور،عاوهبرنمايندگانبخشهاي مختلفكشورهمانندوزارتنيرو،شركتمليگاز، شركتهاي خودروسازي و صنايع، نمايندگان تمام دانشگاههاي بزرگ كشور نيز حضور دارند. در اين زمينهتوسعهمنابعانسانيودادنآموزشهايمرتبط با اين تكنولوژي را می توان از زيرساختهاي مهم مربوطبهاينترنتاشياعنوانكرد. كاربردفراگير دانشگاههاي فني و مخابراتي كشور هميشه با فناوريهايجديدترجهانيآشناييدارندودراينجا نيزباپديدهاينترنتاشياآشناييكاملدارند.دراين بارهاحمداكبري،رييسدانشكدهمهندسيكامپيوتر دانشگاهعلموصنعتبااشارهبهكاربردهايمختلف اينترنتاشيادرجهانامروزبيانكرد:امروزهاينترنت اشيادرحوزههايمختلفصنعتي،پزشكي،شهري، كشاورزي، تجاري ...و كاربرد دارد. در مباحث شهري اينترنتاشيابحثشهرهوشمندراممكنميكند كهبراينمونهبراييافتنورزروپاركينگهايخالي ازطريقسيستمهاياينترنتاشياميتوانباصرف زمان و انرژي كمتري نسبت به يافتن جاي پارك اقدام كرد. همچنين براي يكپارچه سازي و كنترل واحد دوربينهاي سطح شهر ميتوان از اينترنت اشياكمكگرفت.

وي در توضيح كاربردهاي اينترنت اشيا به ايسنا گفت: اينترنت اشيا در واقع در خدمت استفاده از امكاناتي است كه در حالت عادي به هدر ميروند. گرمايشوسرمايشمجتمعهايعظيماگركنترل شودانرژيوهزينهگزافيراذخيرهميشود.اينترنت اشياازطريقيكپارچهسازيوهوشمندسازيكنترل سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي اين قابليت را ايجادميكندكهدرساعاتياروزهايتعطيلانرژي دراداراتبههدرنرودكهاينخودميتوانددركنترل آلودگيموثرباشد. اينترنتاشياهمسنگانقالبصنعتي همچنين س//يامك غنيميفر، عضو س//ابق هياتمديره س//ازمان نظام صنفي رايانهاي تهران، پروژه اينترنت اشيا در جهان را پديدهاي همسنگ انقاب صنعتي و كش//ف نيروي بخار ارزيابي كرد و گفت: پيشبيني شده تا سال 2030 حدود 15 ميليارد اشيا به اين فناوري جديد مجهز باشند. از اينترنت اشيا امروزه در حوزه اتومبيلهاي خودران، ارتب//اط خودروها با يكديگر و همين طور پيروي از عائم راهنمايي و رانندگي استفاده ميشود كه موجب صرفهجويي در مصرف س//وخت به دليل استفاده درست از زمان ميشود.

در اي//ن باره دولت الكترونيك//ي بايد در همه حوزههاي مربوط به نهادهاي دولتي، ادارات بيمه، تاميناجتماعي،بانكها،شهرداريهاوحتيآموزش وپرورشمحققشود.دولتالكترونيكتنهانصبو راهاندازيخودپردازبانكهانيست.اينتنهايكگوشه بسياركوچكازدولتالكترونيكاست.

عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير با تاكيد بر لزوم افزايش دور كاري و تحقق دولت الكترونيك، در توصيف ضرورت حركت به س//مت استفاده از فناوريهاي نوين اطاعاتي و ارتباطاتي در دولت، افزايش اس//تفاده از فناوريه//اي نوين اطاعاتي در دولته//ا را موجب ايجاد ش//فافيت اقتصادي بيشتر دانس//ت و گفت: يكي از عواملي كه باعث شده برجام نتواند انتظارات ما را برآورده كند عدم شفافيتاطاعاتيواستفادهازسيستمهايقديمي اداري است.

امروزه اگر سرمايهداري بخواهد به سرمايهگذاري دركشوراقدامكند،ابتداازطريقسيستمهاينوين اطاعاتيدرصدركسباطاعاتاقتصاديكشوربر ميآيدكهمتاسفانهدرحالحاضربسيارضعيفاست. ايران امروزه حتي از كارتهاي اعتباري بينالمللي برايتسهيلروابطماليخوداستفادهنميكند.

لزومبسترس/ازيبرايارتقايس/طح فناوري

سعادتپورمظفريدراينبارهاظهاركرد:امروزه چين اين وضعيت را در حكومتداري خود رعايت كرده اما روس//يه به دليل عدم شفافيت اطاعاتي كشوري ناامن براي س//رمايهگذاران است چراكه سرمايهگذار قبل از سرمايهگذاري نيازمند اطاعات گسترده اقتصادي است كه اينها نيز تنها از طريق ايجاد سيس//تم منظم اطاعاتي و ارتباطاتي بين دستگاههابهدستميآيد.

مسالهمهمترايجادبسترالزمبرايتسهيلورود و راهاندازي فناوريهاي نوين در كشور است. ورود فناوريهاينوينبهكشوربدونايجادزيرساختهاي الزم امري بيهوده است، فرض كنيد تلويزيونهاي هوشمند جديدي را كه امكان اتصال به اينترنت را دارندبهكشورواردكنيمومردمنيزتحتتاثيرفضاي مصرفگراييآنراخريداريكننداماوقتيظرفيت اينترنتكشوردرآنحدنباشدكهبتوانداينوسيله راحمايتكند،اينورودتكنولوژيجديدعماامري بيهودهخواهدبود.

درعصرسرمايهداريوگسترشخصوصيسازي در همه حوزهها بر خصوصيسازي در حوزه فناوري اطاعات نيز تاكيد ميش//ود. با همه انتقاداتي كه به اين خصوصيسازيهاي گسترده در حوزههاي مختلف اقتصادي وارد اس//ت، خصوصيسازي در عرصه فناوريه//اي اطاعاتي و ارتباطاتي جديد ضروري اس//ت چراكه اين حوزه از سرعت نوآوري و پيچيدگي بااليي برخوردار است و دستگاههاي دولتي با بوروكراسي عريض و طويل مخصوص به خود نميتوانند قابليت انطباق با اين سرعت باالي پيشرفتتكنولوژيكيراداشتهباشند.

اگ//ر نگاهي به وضعي//ت جهاني اي//ن حوزه داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه تقريبا همه پيش//رفتهاي عظيم در حوزه فناوريهاي نوين را ش//ركتهاي عظيم بخش خصوصي همچون مايكروس//افت، اپل، سامس//ونگ، آيبيام و ديگر شركتهاي نامدار در اين حوزه رقم زدهاند.

مهدي رزمي، كارشناس حوزه فناوري اطاعات ورودبخشخصوصيرابهعرصهفعاليتهايحوزه فناوري اطاعات براي رش//د اين حوزه بسيار مهم توصيف كرد و گفت: بايد مدلي تعريف ش//ود كه اينحوزهبرايبخشخصوصيمنفعتماليداشته باشدتاجذابشود.اينكهدولتدراينحوزههمانند پروژههاي عمراني پروژه تعريف كند، كاري از پيش نميبرد.مثالشفافاينپروژههاهميناپراتورنسل چهارميااينترنتملياستكهبهصورتدولتياجرا ميشود و روند آن بسيار كند است. صرفهجوييدرزمانوهزينه ش//ركتهاي فعال در حوزه فناوري اطاعات عاوه بر بازار گستردهاي كه از طريق فروش توليدات سختافزاريونرمافزاريوهمچنينفروشخدمات مرتبط با آنها در دنيا ايجاد كردهاند، در رشد اقتصاد كش//ورهاي خود نيز توانستهاند تاثيرگذار باشند. عاوه بر اين رشد توليدات حوزه فناوري اطاعات ميتواند موجب تسهيل در مبادالت ارزي و تجارت در بازار و در نهايت افزايش حجم مبادالت و رشد اقتصاديشود.

دراينخصوصسيامكغنيميفرازكارشناسان حوزه آيتي به اثرگذاري استفاده از اينترنت اشيا در ايجاد ارزشافزوده و رشد اقتصادي در كشورها اشاره كرد و گفت: اينترنت اشيا در وهله اول در استفاده از زم//ان موجب صرفهجويي ميش//ود كه به تبع آن در حوزههاي مربوط به انرژي نيز صرفهجويي اتفاق ميافتد. در حوزه هوشمندس//ازي منازل و ترموستاتهايحرارتيخودكارمنازلاينترنتاشيا ميتوانددرتنظيماستفادهازسيستمهايگرمايشي وحتيسرمايشيودرنتيجهذخيرهانرژيوهزينهها موثرباشد.

اگرتوليدكنندهنباشيمبهمصرفكننده تبديلميشويم

درخصوص درآمدزايي اقتصادي حوزه اينترنت اشيا حجتاله مديريان از فعاالن بينالمللي حوزه جامعهاطاعاتيتاآنجاپيشرفتكهگفتكهمابايد چاههاينفتمانرااينترنتحفركنيم.ويتاكيدكرد: اگر در اين حوزهها نتوانيم توليدكننده باشيم قطعا مصرفكنندهخواهيمبود.مديريانحوزهاينترنتاشيا رادرسالهايآيندهبسيارپررونقترپيشبينيكردو ادامهداد:درحوزهاينترنتاشياصنعتيوكارخانجات امكان منس//جم كردن مديريت توليد وجود دارد. همچنيندرحوزههايمربوطهبهصنعتحملونقل، مديريت ناوگانها، امنيت جادهها، پرداخت عوارض، رديابيترافيك،ارتباطاتبينخودروييو...اينترنت اشيا در سالهاي آينده نقشآفرين خواهد بود.

عاوهبرآسيبهاوچالشهايامنيتيكهدرجاي خودحياتيمينمايندمسايلوآسيبهاياجتماعي و فرهنگي را كه تكنولوژي ميتواند باعث آن شود رانيزبايدموردتوجهقراردهيم.مصطفيپورعلياز كارشناسانحوزهفناورياطاعاتبابياناينكهقبل از اينكه به فكر ورود فناوريهاي جديد به كش//ور باشيم بايد به فكر فرهنگسازي مناسب براي آن باشيم،گفت:براياستفادهدرستازتكنولوژيهاي نوينبايدبهكاربرانازقبلآموزشهايعموميداده شود تا به آسيبهاي كمتري در اين حوزه برخورد كنيم.ويعاوهبراينبرفوايداستفادهازفناوريهاي نوين و مخصوصا اينترنت اشيا در كشور تاكيد كرد وگفت:اينترنتاشيادرساختمانهاومجتمعهاي بزرگ براي استفاده درست و تنظيم مصرف انرژي ميتواندمورداستفادهقرارگيرد.اينفناوريهمچنين ميتوانددركنترلسيستمهايهوشمند،سامتو بهداشت، ترافيك، كشاورزي، حملونقل ...و مورد استفادهقرارگيرد.

اصطاح »اينترنت اشيا« اولين بار توسط كوين اشتوندرسال9991 بهكاررفتوبراينخستينبار توسط انتشارات موسسه MIT بهدنيامعرفيشد. اينترنتاشيابهمعنييكشبكهجهانيازاشيامرتبط است كه هر يك داراي آدرس مختص به خود بوده و براساس قراردادهاي استانداردشدهاي با يكديگر در ارتباطهستند.امروزهاينسيستمجديدكنترلازراه دوروكنترلهوشمنداشياودستگاههادركشورهاي توسعهيافتهدرسيستمهاياداريوهمچنينوسايل منزل بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد اما هنوز در ايران مقدمات استفاده از آن به صورت تجاري فراهم نشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.